Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X (2015 - 2020). Tổng Bí thư - Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Đối với nước ta, mục tiêu xuyên suốt, nhất quán của các thế lực thù địch là tìm mọi cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta, đưa Việt Nam theo ý đồ, quỹ đạo của họ. Thủ đoạn của họ là đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, tăng cường các biện pháp “tấn công mềm” tập trung làm chuyển biến về chính trị - tư tưởng, thúc đẩy “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, từ trong nội bộ ta; kích động, chia rẽ, thực hiện âm mưu phi chính trị hóa quân đội; hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”.

“Nội dung của “diễn biến hòa bình” hết sức toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, xã hội, kinh tế. Trong đó, “hoạt động tư tưởng - văn hóa được coi là mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là lĩnh vực hàng đầu làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ thống tư tưởng tư sản vào, rồi cuối cùng xóa bỏ hệ thống tư tưởng xã hội chủ nghĩa”(1). Một vấn đề đặt ra là phải nhận rõ mối quan hệ “diễn biến hòa bình” với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Diễn biến hòa bình” thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nuôi dưỡng, ấp ủ che chở “diễn biến hòa bình”. “Diễn biến hòa bình” là âm mưu của các thế lực thù địch nhưng hoàn toàn không phải chỉ là sự tác động từ bên ngoài. Phương thức và thủ đoạn chủ yếu của “diễn biến hòa bình” là tạo dựng và thúc đẩy những nhân tố phản động, chống đối từ bên trong, đẩy đối phương vào khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa. Để làm thâm nhiễm về văn hóa - tư tưởng, các thế lực thù địch có thể dùng làn sóng điện, cây bút, đài phát thanh, thay cho máy bay, gươm, súng để kích động vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, tạo ra sự “dân chủ hóa về chính trị”, “tự do hóa về kinh tế”, tìm mọi cách chọc thủng mặt trận tư tưởng chính trị. Từ mưu đồ “kiềm chế” sang thủ đoạn “mở rộng” bằng phương pháp “chuyển hóa hòa bình”, “biến đổi hòa bình”, “cách mạng hòa bình”, “cách mạng nhung”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” - thay đổi xảo quyệt đủ trò mà không tồn tại được đã bị tàn lụi.

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, khi nói về hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của công tác xây dựng Đảng liên quan đến âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vạch rõ: “Thời gian gần đây các làn sóng chống đối ta về mặt tư tưởng chính trị lại rộ lên, có lúc dồn dập… Nước ta bên cạnh những thành tựu lớn cũng xuất hiện những khó khăn và thách thức mới, các tệ nạn xã hội như tham nhũng, hối lộ, ma túy, mại dâm… tiếp tục gia tăng, sự phân hóa giàu nghèo phát triển. Tình trạng quan liêu, mất dân chủ, làm dân bất bình dẫn đến khiếu kiện đông người ở một số nơi phức tạp”(2). Đây chính là mảnh đất màu mỡ, cơ hội tốt để các thế lực thù địch dẫn tới tác động, làm chuyển hóa tình hình, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hòng thay đổi đường lối chính trị ở nước ta.

Cách đây 15 năm, sau khi có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa VIII về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, trong bài viết Nêu cao danh hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên cộng sản Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Đồng khẳng định: “Bọn thù địch chống phá ta bằng “diễn biến hòa bình”, chúng biết Đảng ta với chỗ mạnh và chỗ yếu có thể khai thác. Chúng chờ cơ hội. Điều đáng sợ là “diễn biến hòa bình” trong nội bộ Đảng ta”(3). Có thể nói, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bắt đầu chính bằng sự tha hóa nhân cách, thoái hóa về đạo đức dẫn đến sự thoái hóa về tư tưởng chính trị như: phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, không thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng… Cứ thế, trượt dần, trượt xa, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, sinh hoạt hằng ngày đến những vấn đề thuộc về nguyên tắc sinh hoạt đảng; từ đạo đức đến lối sống; từ đời tư cuộc sống riêng đến việc chung của Đảng, của dân. Cứ bào mòn dần, mòn dần như thể “mưa dầm thấm sâu”. Nói thoái hóa là như thế, “tự chuyển hóa là như thế”(4).

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI khẳng định: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện vô nguyên tắc”. Xét dưới góc độ “diễn biến hòa bình” thì bộ phận này là bạn đồng minh với các thế lực thù địch, cũng là mảnh đất tốt, nuôi dưỡng các thế lực phản động. Thực tiễn cho thấy “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” cũng khơi nguồn từ bộ phận này. Họ bắt đầu từ cái chết về đạo đức, sớm hoặc muộn tất yếu sẽ dẫn đến cái chết về chính trị. Chính họ là trở lực lớn nhất trên con đường đổi mới và phát triển đất nước ta trong giai đoạn mới.

Trước đây, Giáo sư Trần Văn Giàu, trong buổi nói chuyện tại Câu lạc bộ Hưu trí (41 Nguyễn Đình Chiểu), đã kể rằng, khi Liên Xô sụp đổ, có hai nhà báo nước ngoài đến xin gặp ông để phỏng vấn. Vì sao Liên Xô là một siêu cường, có trên 17 triệu đảng viên lại sụp đổ, tan rã quá nhanh, quá bất ngờ. Ông nói: Liên Xô như cây cổ thụ, trước phong ba bão táp đứng vững như đồng. Nay nó sụp đổ quá nhanh, vì trong ruột nó đã bị mục ruỗng. Nên chỉ cần gió hiu hiu thì nó đã “ngã ầm”. Đó là một bài học lớn, điển hình đối với các đảng cầm quyền, chớ mất cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”. Chúng ta không bao giờ chủ quan, xem nhẹ những mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, cần phải nhận thức rõ ràng, dứt khoát rằng, những âm mưu thủ đoạn bên ngoài, dù có nham hiểm, xảo quyệt đến mấy, cũng không thể thành công được nếu không có hậu thuẫn, tiếp tay, nối giáo từ bên trong. Miếng đất màu mỡ, nuôi dưỡng từ bên trong, chỗ dựa cho kẻ thù bên ngoài ăn sâu bén rễ vào là mảnh đất chủ nghĩa cá nhân, bạn đồng minh của nó. Vì vậy, để chống “diễn biến hòa bình”, không phải chỉ chĩa mũi nhọn ra bên ngoài, mà phải quyết tâm, tập trung làm trong sạch cả bên trong.

Cần phải khẳng định một cách dứt khoát rằng, không một thế lực thù địch nào có thể xóa bỏ được nền tảng lý luận cách mạng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; ngăn cản được quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Cái khó của cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Phải thấy kẻ địch trong mình ta nó mạnh lắm. Đế quốc bên ngoài có thể dùng súng, dùng đạn để đánh được. Kẻ địch trong người không thể dùng lửa đạn mà ném vào được, nó vô hình, vô ảnh, không dàn ra thành trận, luôn luôn lẩn lút trong mình ta. Nó khó thấy, khó biết, nên khó tránh. Nhưng đã biết việc phải thì kiên quyết làm. Vì vậy, để chống “diễn biến hòa bình” trước hết, căn bản là chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ đảng viên phải tự giác tu dưỡng rèn luyện hằng ngày, suốt đời. Phải tự phê bình coi đó như “thang thuốc cốt tử” chữa lành bệnh.

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch càng chống phá ta quyết liệt về cường độ, toàn diện về nội dung, đa dạng về phương pháp. Vì vậy, mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao cảnh giác, có quyết tâm cao, chủ động, kịp thời đấu tranh bác bỏ những quan điểm nhận thức sai trái, những mưu đồ thâm độc của các thế lực phản động, thù địch, âm mưu “diễn biến hòa bình” của chúng chắc chắn sẽ thất bại!

------------------------------

(1), (2) Tạp chí Cộng sản tháng 3-2012.

(3) Tạp chí Cộng sản tháng 5-1999.

(4) Tạp chí Cộng sản tháng 4-2012.

Lê Văn Hiếu

Thông báo