Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Xây dựng thành phố học tập trong nền kinh tế số, xã hội số

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng “Thành phố học tập toàn cầu UNESCO trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2024 - 2030” năm 2024.

Theo đó, TPHCM tổ chức tuyên truyền, thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng TP học tập trong nền kinh tế số, xã hội số. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng thành phố học tập.

Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo công tác xây dựng thành phố học tập của các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức. Cùng với đó, ban hành tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng TP học tập của các đơn vị; quy chế phối hợp giữa các đơn vị, sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trên địa bàn TP trong triển khai thực hiện xây dựng TP học tập; rà soát, tham mưu đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ các đơn vị trong công tác xây dựng TP học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động được đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; chính sách hỗ trợ những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điều kiện thuận lợi để học tập suốt đời.

Mặt khác, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng TP học tập. Cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các đơn vị; đa dạng hóa phương thức tổ chức học tập của công dân, tổ chức các chương trình giáo dục trên kênh phát thanh, truyền hình, báo điện tử, các ứng dụng truyền hình của các đài phát thanh, truyền hình; đẩy mạnh ứng dụng nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội để triển khai những hoạt động xây dựng TP học tập. Xây dựng kho học liệu mở phục vụ việc tự học và học tập suốt đời của người dân TP; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân TP. Triển khai xây dựng hệ thống, phần mềm quản lý và báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ số trong Bộ tiêu chí TP học tập của UNESCO.

Bên cạnh đó, thực hiện các tiêu chí, chỉ số trong Bộ tiêu chí TP học tập của UNESCO đã được phân công thực hiện theo Kế hoạch số 1256/KH-UBND ngày 3/4/2023 của UBND TP về triển khai thực hiện việc đăng ký tham gia Mạng lưới TP học tập toàn cầu của UNESCO. Nghiên cứu đổi mới mô hình hoạt động, các giải pháp đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện xây dựng TP học tập; gắn mục tiêu xây dựng TP học tập với triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn TPHCM và Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Tăng cường vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân xây dựng, duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo