Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

TPHCM hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết do Covid-19 năm 2021 tại cộng đồng là 18 triệu đồng/trường hợp

(Thanhuytphcm.vn)  - UBND TPHCM vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Theo đó, căn cứ Điều 14 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí mai táng (chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp); nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết do Covid-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, UBND TPHCM có ý kiến chỉ đạo về đối tượng, thủ tục hỗ trợ, mức chi cho hộ gia đình có người chết do Covid-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng (sau đây viết tắt là hộ gia đình) trên địa bàn TPHCM.

Hộ gia đình có Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng (theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP) và Giấy báo tử của đối tượng gửi Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú. Trong thời hạn 3 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Mức chi là: 18.000.000 đồng/trường hợp người chết do nhiễm Covid-19.

Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày công bố ca nhiễm bệnh Covid-19 đầu tiên trên địa bàn Thành phố (ngày 29/4/2021) đến ngày 30/6/2021: Sử dụng nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức. Trường hợp thiếu kinh phí, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức có văn bản báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo đề xuất).

Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 1/7/2021 trở đi (ngày Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành): Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức. Trường hợp thiếu kinh phí, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức có văn bản báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo đề xuất).

UBND TPHCM cũng lưu ý: Trường hợp đối tượng quy định tại Mục 1 Công văn này đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức hỗ trợ khác nhau, thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất. Đối tượng quy định tại Mục 1 Công văn này không thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND Thành phố về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng trên địa bàn TPHCM.

UBND TPHCM giao UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND Thành phố (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế) trước ngày 5 hàng tháng.

Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND Thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện việc thống nhất xác định nguyên nhân chết đối với người chết do dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND Thành phố theo quy định.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo