Thứ Sáu, ngày 8 tháng 12 năm 2023

Tạo ra xung lực mới, khí thế mới trong tổ chức hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao bảng đồng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP tặng Đại hội Công đoàn TP lần thứ XII.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 24/9, phát biểu tại Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, cần quán triệt sâu sắc mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Công đoàn TPHCM vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra; làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối trong mối quan hệ mật thiết giữa Thành ủy, UBND TP, lực lượng công nhân, người lao động... tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.

Đổi mới tư duy về tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn

Ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tựu, kết quả tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động TP đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng đã nhấn mạnh: Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta rất vui mừng với những thành tựu kết quả của công đoàn, công nhân, viên chức, lao động TP đã đạt được bằng chính sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết và ý chí hành động. “Các đồng chí vừa thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình của Đại hội nhiệm kỳ trước giao, vừa xây dựng đội ngũ công đoàn các cấp; đa dạng hóa các hình thức, tập hợp đông đảo lao động phi chính thức tham gia tổ chức công đoàn, thành lập nhiều nghiệp đoàn nghề nghiệp, kết nạp đoàn viên và thành lập mới công đoàn cơ sở. Cùng với đó là các hoạt động chăm lo hỗ trợ, chia sẻ, đoàn viên người lao động, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo” – đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Riêng về công tác  kết nạp  đoàn viên, nhiệm kỳ qua, Công đoàn TP đã kết nạp mới hơn 617.000 đoàn viên, vượt 16% so với kế hoạch, trong đó có gần 571.000 đoàn viên ở khu vực ngoài nhà nước; thành lập mới 6.741 công đoàn cơ sở. “Điều đó tiếp tục khẳng định vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo Hiến pháp và pháp luật” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Thống nhất với 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 chương trình trọng điểm Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, cần có biện pháp để quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về vai trò, vị trí đặc thù của TP. “Chúng ta nhận thức sâu sắc TPHCM là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm vùng  phía Nam với nhiệm vụ cụ thể Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã giao; chúng ta nhận thức TP là vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước với lực lượng lao động khoảng 5 triệu người, thu hút từ nhiều địa phương về chủ yếu làm việc khu vực công nghiệp và dịch vụ” – đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Trao đổi về bối cảnh tình hình hiện nay cũng như những định hướng phát triển của TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu sau Đại hội này, cần triển khai các hoạt động liên quan đến tư tưởng, đặc điểm tình hình để có nhận thức, ý thức trách nhiệm để không bị động bất ngờ, sẵn sàng những tâm thế để thích ứng, tìm thấy những cơ hội trong khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Đại hội.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy về tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động để triển khai thực hiện Kết luận số 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị có nhiều quan điểm và giải pháp mới đề ra cho cả nước, nhưng hoàn toàn sát, đúng với thực tiễn TPHCM. Cùng với đó cũng như triển khai Nghị quyết số 31, Kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98 của Quốc hội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cần quán triệt sâu sắc mục xuyên suốt là xây dựng Công đoàn TP vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra; làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối trong mối quan hệ mật thiết giữa Thành ủy, UBND TP, lực lượng công nhân, người lao động... tiếp tục khẳng định là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa như đã đề ra.

Tìm tòi, sáng tạo những phương thức và mô hình mới, phù hợp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng để thực hiện được các nhiệm vụ trên, cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, qua đó phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm xã hội, nhận thức pháp luật trong đoàn viên, người lao động. Đồng thời, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo những phương thức và mô hình mới, phù hợp với đặc điểm thực tiễn của TP về sản xuất và xã hội trong giai đoạn mới, thích ứng với bối cảnh mới với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Cùng với đó là tính toán nhiều cách để chủ động huy động nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ công đoàn. Trước hết là chủ động phối hợp với các tổ chức đại diện, hiệp hội người sử dụng lao động đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, bảo vệ việc làm; quyền và phúc lợi xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là lao động nữ, lao động di cư, lao động khu vực phi chính thức. Huy động nguồn lực hỗ trợ tài chính công đoàn đối với người lao thu động bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn đủ năng lực và điều kiện, tấm huyết, bản lĩnh, sáng tạo, gắn bó với công nhân, lao động, đồng thời có tri thức khoa học và kỹ năng ứng phó, giải quyết vấn đề; chú trọng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Quang cảnh Đại hội. Quang cảnh Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu Công đoàn TP cần đổi mới mạnh mẽ và thực chất các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; tránh hình thức, hành chính, vô cảm. Các hoạt động thi đua của công đoàn, phải thực sự thiết thực, hữu ích với người lao động, chia sẻ và truyền tập cảm hứng cho khởi nghiệp sáng tạo. Từ các phong trào này, quan tâm giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, phát triển nhân tố tiêu biểu để xem xét, kết nạp vào Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo tổ chức và hoạt động công đoàn, quan tâm đúng mức việc kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ đúng tầm, thường xuyên sâu sát, khắc phục tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay. Chính quyền các cấp tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ để công đoàn hoạt động thuận lợi, hiệu quả hơn nữa, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP nhanh và bền vững.

“Ban Thường vụ Thành ủy kỳ vọng Đại hội Công đoàn TP lần thứ XII sẽ lĩnh hội đầy đủ các quan điểm mới và tạo ra xung lực mới, khí thế mới trong tổ chức hoạt động công đoàn và phong trào công nhân lao động, góp phần cùng TP hoàn thành những mục tiêu quan trọng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra” – đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

L. Hồ - S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo