Thứ Bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2024

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2022 - 2027”.

Theo kế hoạch, UBND TPHCM xác định quan điểm nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật và định hướng tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở gắn với yêu cầu, nội dung, biện pháp vận động quần chúng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an TP nói riêng; chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, bảo đảm linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với các tình huống phát sinh trong thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; đảm bảo thường xuyên cung cấp thông tin pháp luật đầy đủ chính xác cho nhân dân trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, xác định địa bàn, lĩnh vực cần tập trung nguồn lực và lộ trình triển khai phù hợp để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công an tại cơ sở.

Ngoài ra, gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; xác định lực lượng Công an TP là lực lượng nòng cốt tham gia nêu gương, thực hiện Đề án, phát huy vai trò chủ động của cán bộ, chiến sĩ Công an TP trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở. Đồng thời, đảm bảo tính khả thi; kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở của lực lượng Công an TP thời gian qua.

Theo kế hoạch, phạm vi Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2027 tại các khu phố, tổ dân phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đóng tại xã, phường, thị trấn, cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn TP. Trong đó, ưu tiên thực hiện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo đề án, đối tượng áp dụng là chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là lãnh đạo cơ quan Công an các cấp; cán bộ, chiến sĩ Công an được phân công thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công an xã, phường, thị trấn thuộc Công an TP.

Đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật là quần chúng nhân dân; các đối tượng đặc thù thuộc phạm vi quản lý của lực lượng Công an; các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo