Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Phát biểu tại Hội nghị giao ban chuyên đề: “Thực trạng, kinh nghiệm và cách làm trong công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo các địa phương, đơn vị” do Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 22/9, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, một trong những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy là xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Làm rõ những ưu điểm, kịp thời uốn nắn hạn chế, khuyết điểm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề; đồng thời nhấn mạnh, việc xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy là việc làm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của một tổ chức đảng, nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, một trong những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy là xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phân công rõ nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện quy chế của cấp ủy.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc và kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ban Tổ chức Thành ủy; ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, ban tổ chức cấp ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện quy chế.

“Trong đó cần lưu ý căn cứ để xây dựng quy chế phải bám sát Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phải nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương và tranh thủ ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành TP có liên quan, của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế. Từng đồng chí cấp ủy viên nghiêm túc thực hiện đúng quy chế làm việc, nhất là chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và đề xuất những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo” - đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Dương Ngọc Hải phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc phải gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế của cấp ủy cấp dưới; kiểm tra, giám sát người đứng đầu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế để làm rõ những ưu điểm, kịp thời uốn nắn hạn chế, khuyết điểm.

Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải lưu ý một trong những nội dung cần tập trung để thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy là cấp ủy các cấp thường xuyên tự kiểm tra việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; tự rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy cấp huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học,... Cùng với đó là các quy chế làm việc mẫu và tình hình thực tiễn thực hiện quy chế làm việc từ đầu nhiệm kỳ đến nay để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy cho phù hợp với quy định mới và thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, trong đó giao cho TP được thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù. Vì vậy, quy chế làm việc của cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực quản lý đầu tư; tài chính, ngân sách nhà nước; quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy của chính quyền TP và TP Thủ Đức…

Bên cạnh đó, trên cơ sở quy chế làm việc đã được ban hành, cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị quan tâm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy định, quy chế, quy trình trong công tác quản lý, điều hành nội bộ cụ thể hơn nữa trách nhiệm, quyền hạn, công tác phối hợp của các bộ phận, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc trên từng lĩnh vực.

Đồng chí Dương Ngọc Hải cũng đã nhấn mạnh đến việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc. Đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định của quy chế; nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Mạnh dạn tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, phát huy trí tuệ tập thể trong xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, cũng như góp ý, đấu tranh thẳng thắn đối với các thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm trong nội bộ. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục với tinh thần “tự soi, tự sửa” để ngăn ngừa không để xảy ra vi phạm phải bị xử lý theo quy định của Đảng; cũng như kịp thời báo cáo đề xuất sửa đổi và bổ sung những nội dung quy bị chế không còn phù hợp.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo