Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Một số nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân TPHCM tham gia thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW và Nghị quyết số 98/2023/QH15

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Bằng khen của UBND TP cho các điển hình “Dân vận khéo” năm 2023. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

(Thanhuytphcm.vn) - Sự phát triển của TPHCM thời gian qua là kết quả của quá trình Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bám sát những chủ trương, chỉ đạo của Đảng và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, năng động, hiệu quả vào thực tiễn, trên cơ sở phát huy mạnh mẽ sức mạnh của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, có sự đóng góp vô cùng quan trọng của báo chí và xuất bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp Nhân dân thành phố tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng nói chung và các nghị quyết về phát triển thành phố nói riêng.

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, hoạt động báo chí, xuất bản vẫn tồn tại nhiều hạn chế, đó là: công tác phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng chưa được thường xuyên, liên tục, thiếu đồng bộ; nội dung, phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng, chưa khai thác hiệu quả lợi thế của công nghệ thông tin, phương thức mới trên internet, mạng xã hội, chưa tạo sự lôi cuốn, thuyết phục trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến; vẫn còn một số cơ quan báo chí chưa tuân thủ nghiêm kỷ luật thông tin, có các bài viết thông tin, bình luận sai sót, lấy trích dẫn của báo chí nước ngoài hoặc sử dụng từ ngữ chưa phù hợp trong cách đặt đầu đề và nội dung bài viết, sử dụng hình ảnh minh họa thiếu cẩn trọng. Nhiều tạp chí của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chưa bám sát tôn chỉ, mục đích, chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ... gây ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Ngày 24/6/2023, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đây là nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương cho phép thí điểm cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển TPHCM theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị. Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 08/7/2023, trong đó nêu rõ: Ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các giới, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đóng góp thực hiện; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, nêu cao sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Kết quả của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm. Trong ảnh: Hẻm 33 Cầm Bá Thước, Phường 7, Phú Nhuận khang trang, sạch đẹp sau khi được nâng cấp mở rộng. Ảnh: Thanhuytphcm.vn Kết quả của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm. Trong ảnh: Hẻm 33 Cầm Bá Thước, Phường 7, Phú Nhuận khang trang, sạch đẹp sau khi được nâng cấp mở rộng. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Để thực hiện yêu cầu nêu trên, Ban Dân vận Thành ủy sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, nhất là các cơ quan báo chí, xuất bản tập trung tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân thành phố.

Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, các giới, đoàn viên, hội viên và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hệ thống chính trị về Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố cần nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu và có tính đột phá, là điều kiện thuận lợi để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác, khơi thông và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, mọi nguồn lực để thúc đẩy thành phố phát triển.

 Công tác tuyên truyền không chỉ để người dân, doanh nghiệp nắm chắc, hiểu rõ về các chính sách, cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 98 và sự tác động của Nghị quyết tới họ ra sao? mà quan trọng hơn là để người dân, doanh nghiệp, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tự hào, nhận thức rõ trách nhiệm, bổn phận của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp phải là một thành tố tích cực trong vận hành cơ chế đặc thù thực hiện Nghị quyết số 98; đó không chỉ vì lợi ích mang lại cho người dân, vì sự phát triển của thành phố mà còn vì thể hiện đúng tinh thần sáng tạo, năng động vốn có của thành phố, củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân sau bao nỗ lực để có được “chiếc áo” đặc biệt này.

Thứ hai, tiếp tục vận động các tầng lớp Nhân dân thành phố phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo và bản chất nghĩa tình - một đặc trưng văn hóa rõ nét của người dân TPHCM - để tập hợp, vận động Nhân dân tham gia thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn TPHCM.

Liên hoan giao lưu Tuyên truyền giỏi - Dân vận khéo năm 2020. Ảnh: Thanhuytphcm.vn Liên hoan giao lưu Tuyên truyền giỏi - Dân vận khéo năm 2020. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Thứ ba, công tác vận động Nhân dân phải hướng mạnh về cơ sở, chú trọng công tác dân vận tại các khu vực trọng điểm, khu vực có đông công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, đồng bào người dân tộc, đồng bào tôn giáo; bám sát địa bàn, bám sát người dân để nắm chắc tư tưởng các tầng lớp Nhân dân, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm và thu nhập của người dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách có liên quan đến Nhân dân nhằm giải tỏa những bức xúc, thông tin sai lệch trong xã hội. Thường xuyên phối hợp nâng cao nhận thức cho Nhân dân cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu của các thế lực thù địch; vận động, thuyết phục người dân không tham gia các hoạt động sai trái do đối tượng xấu lôi kéo, kích động góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật, nêu cao sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Tổ chức các hình thức phù hợp để người dân tham gia các khâu của quá trình ban hành chủ trương, chính sách; tạo cơ chế cho người dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh và tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Nhân dân, động viên đội ngũ trí thức, doanh nhân, kiều bào hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng thành phố và đất nước.

Thứ năm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố. Đặc biệt trong bối cảnh TPHCM tổ chức thực hiện chính quyền đô thị; việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe góp ý của Nhân dân tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng để thành phố đổi mới công tác dân vận, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình, chú trọng ở những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân, lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật. Quan tâm xây dựng mô hình, điển hình trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình gắn với tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thứ sáu, hệ thống dân vận tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, nắm chắc, nắm sát tình hình Nhân dân, dư luận xã hội. Kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Phối hợp với các ngành liên quan tập trung xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, đồng thời phát huy tác dụng tích cực của lực lượng này trong công tác vận động, tập hợp quần chúng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Dân vận Thành ủy TPHCM


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo