Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Nguyễn Hồ Hải tham dự tại điểm cầu TPHCM.

(Thanhuytphm.vn) – Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hơn 1,28 triệu đại biểu tham dự tại 15.644 điểm cầu trên toàn quốc

Đến dự tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (TP Hà Nội) có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương,…

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,28 triệu đại biểu tham dự. Riêng tại TPHCM có 751 điểm cầu với hơn 62.800 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu TPHCM tham dự có các đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; các đồng chí lãnh đạo TP qua các thời kỳ;...

Đồng chí Trương Tấn Sang cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM. Đồng chí Trương Tấn Sang cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM.

Trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW và Hướng dẫn thực hiện Quy định. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vào 3 nội dung: vì sao Bộ Chính trị ban hành Quy định số 144-QĐ/TW? Những điểm mới, nội dung cốt lõi của Quy định số 144-QĐ/TW; Những vấn đề cần lưu ý để triển khai thực hiện hiệu quả quy định này.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM.

Quy định 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê và Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê và Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM.

7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-QĐ/TW.

Theo đồng chí Lê Minh Hưng, Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM. Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó có công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài...

S. Hải – L. Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo