Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi 9

Hỏi: Đề nghị tăng mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã để đối tượng này yên tâm công tác, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Trả lời:

Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó đã quy định cụ thể: Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định: “Việc quy định các chế độ, tiêu chuẩn, định mức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ngoài mức quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước”. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay áp dụng theo Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí minh về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn.Từ 01/01/2021, áp dụng theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 11/7/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành về quy định chức danh, bố trí số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo