Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về những vấn đề quan trọng trong báo cáo của Quận ủy nhiệm kỳ VI tại Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII

-          Tổng số phiếu phát ra : 235 phiếu

-          Tổng số Đại biểu nộp phiếu biểu quyết : 232 đồng chí.

I.                    Phần chung

 1. Đa số nhấ trí báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa VI trình bày tại Đại hội, và giao cho Ban Chấp hành khóa VII tiếp thu ý kiến Đại biểu để hoàn chỉnh văn bản.

                     1. Số phiếu nhất trí               : 226 phiếu

                         Tỉ lệ                                : 97, 41%

                     2. Ý kiến khác                     : 6 phiếu

                         Tỉ lệ                                : 2,59%

                    

 1. Cơ bản nhất trí với bản kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VII trình bày tại Đại hội.

                     1.   Số phiếu nhất trí            : 220 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 94,82%

                     2.   Ý kiến khác                   : 12 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 5,17%

II.                  VỀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN (KHÓA VI)

 1. Cơ bản nhất trí nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI.

                     -     Ý kiến nhất trí                : 228 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 98,2%

                     -     Ý kiến khác                   : 4 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 1,73%

 1. Cơ bản nhất trí với 5 nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn đã nêu trong báo cáo.

                     -     Ý kiến nhất trí                : 223 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 96,12%

                     -     Ý kiến khác                   : 9 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 3.78%

 1. Cơ bản nhất trí những nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu trong năm năm (1996 – 2000) đồng thời giao cho Ban Chấp hành khóa VII tiếp thu ý kiến đại biểu để hoàn chỉnh văn bản.

                     -     Ý kiến nhất trí                : 211 phiếu    

                           Tỉ lệ                              : 90,94%

                     -     Ý kiến khác                   : 21 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 9,06%

 1. Cơ cấu kinh tế của Quận trong những năm tới là :

 Dịch vụ - Thương mại – Công nghiệp

                     -     Ý kiến nhất trí                : 201 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 86,63%

                     -     Ý kiến khác                   : 31 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 13,66%

(Trong đó có 20 ý kiến đề nghị cơ cấu kinh tế của Quận là : Dịch vụ - Thương mại – Sản xuất, 11 ý kiến đề nghị cơ cấu kinh tế của Quận là : Dịch vụ - Thương mại – Sản xuất tiểu thủ công nghiệp).

III.                MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM (1996 – 2000)

 1. Mức tăng trưởng bình quân hàng năm của giá trị tổng sản lượng CN – TTCN Quận là 18 – 20%.

                     -     Nhất trí                          : 209 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 90,08%

                     -     Ý kiến khác                   : 23 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 9,81%

( trong đó : tăng 10 – 12% có 4 phiếu ; 14 -18% có 10 phiếu ; 20 – 23% có 5 phiếu ; 25 – 30% có 4 phiếu).

 1. Tổng mức doanh thu của khu vực Dịch vụ - Thương mại tăng bình quân hàng năm từ 25 – 30%.

                     -     Nhất trí                          : 212 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 1,37%

                     -     Ý kiến khác                   : 20 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 8,62%

(Trong đó, có 12 phiếu đề nghị tăng 20%, 8 phiếu đề nghị tăng 15%).

 1. Tổng kim ngạch xuất nhập tăng bình quân hàng năm từ 10 – 12%.

                     -     Nhất trí                          : 217 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 93,53%

                     -     Ý kiến khác                   : 15 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 6,46%

(Trong đó có 10 phiếu đề nghị tăng 15%, 5 phiếu không có ý kiến cụ thể).

 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quận tăng hàng năm từ 12 đến 13%.

                     -     Nhất trí                          : 222 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 95,68%

                     -     Ý kiến khác                   : 10 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 4,32%

(Trong đó, có 10 phiếu không có ý kiến cụ thể).

 1. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên từng năm là 1,3%.

                     -     Nhất trí                          : 219 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 94,39%

                     -     Ý kiến khác                   : 13 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 5,60% (Không ghi ý kiến cụ thể).

 1. Mỗi năm giải quyết việc làm cho từ 5000 – 6000 lao động.

                     -     Nhất trí                          : 209 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 90,08%

                     -     Ý kiến khác                   : 23 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 9,91%

(Trong đó, có 12 phiếu đề nghị là 4000 lao động, 11 phiếu không ghi ý kiến).

 1. Thực hiện tiêm chủng mở rộng hàng năm từ 90 – 95% số trẻ em trong độ tuổi.

                     -     Nhất trí                          : 222 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 95,68%

                     -     Ý kiến khác                   : 10 phiếu

                           Tỉ lệ                              :  4,32%

 1. Xây dựng quỹ bảo trợ chính sách đạt 1 tỷ đồng.

                     -     Nhất trí                          : 214 phiếu

                           Tỉ lệ                              : 92,24%

                     -     Ý kiến khác                   : 18 phiếu

                           Tỉ lệ                              :  7,75%

 1. Mỗi năm xây dựng từ 15000 – 16000 căn hộ phục vụ chương trình giải tỏa kênh Nhiêu Lộc và chương trình nhà ở cho cán bộ công nhân viên và nhân dân lao động trong Quận.

                     -     Đồng ý                          : 186 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 80,17%

                     -     Ý kiến khác                   : 46 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 19,82%

(Trong đó có 29 phiếu đề nghị giảm xuống nhưng không nói rõ số lượng, số phiếu còn lại đặt vấn đề không có đất, vốn để xây dựng).

 1. Hàng năm huy động 99% trẻ em trong độ tuổi vào Tiểu học, 75 – 80% em trong độ tuổi vào học cấp II và từ 90% trở lên vào học Mẫu giáo.

                     -     Đồng ý                          : 220 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 94,82%

                     -     Ý kiến khác                   : 12 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 5,17%

IV.                VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CÁCH MẠNG :

 1. Trong nhiệm kỳ phát triển từ 300 đảng viên trở lên.

                     -     Đồng ý                          : 211 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 91,81%

                     -     Ý kiến khác                   : 21 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 9,05%

 1. Mỗi năm bình quân có từ 70 – 80% đảng viên đạt loại I.

                     -     Đồng ý                          : 213 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 91,81%

                     -     Ý kiến                           : 19 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 8,18%

 1. Đến năm 2000 có :

+ 100% Đảng bộ Phường vững mạnh.

+ 60 – 70% Đảng bộ, chi bộ cơ quan vững mạnh.

                     -     Đồng ý                          : 199 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 85,77%

                     -     Ý kiến khác                   : 33 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 14,22%

(Trong đó có 29 phiếu đề nghị  80%, 4 phiếu đề nghị hạ thấp xuống, nhưng không ghi cụ thể)

 1. Từ 1996 – 2000, Quận Đoàn giữ vững danh hiệu đơn vị hoạt động tốt (loại A) và mỗi năm phát triển 1.000 đoàn viên mới.

                     -     Đồng ý                          : 213 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 91,81%

                     -     Ý kiến khác                   : 19 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 8,81%

 1. Hội Cựu chiến binh Quận mỗi năm phát triển thêm ít nhất 20% hội viên mới và đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua từng năm từ 1996 – 2000.

                     -     Đồng ý                          : 222 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 95,68%

                     -     Ý kiến khác                   : 10 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 4,31%

 1. Hội Liên Hiệp phụ nữ Quận phấn đấu hàng năm đơn vị xuất sắc cấp Thành phố. Thành lập và bảo đảm hoạt động tốt 100% Chi Hội phụ nữ theo Chi bộ đường phố.

                     -     Đồng ý                          : 215 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 92,67%

                     -     Ý kiến khác                   : 17 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 17,32%

 1. Liên đoàn lao động Quận phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn ngoài quốc doanh đạt 100% đối với những doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn. Hàng năm giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc cấp Thành phố.

                     -     Đồng ý                          : 211 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 90,94%

                     -     Ý kiến khác                   : 21 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 9,15%

 1. Trong 5 năm (1996 – 2000) Mặt trận Tổ Quốc Quận giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc cấp Thành phố.

                     -     Đồng ý                          : 217 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 95,53%

                     -     Ý kiến khác                   : 26 phiếu

                           Tỷ lệ                             : 6,46%

Ghi chú : Những ý kiến khác, Đoàn thư ký đã tổng hợp trình Đoàn Chủ Tịch chuyển giao cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII xử lý.

Thông báo