Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Phục lục số liệu báo cáo tình hình và nhiệm vụ tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV (Công tác xây dựng Đảng)

XV- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Đơn vị tính

80-82 (L2)

83-85 (L3)

L3/L2 (%)

A- CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

1) Đối tượng Đảng

lớp

8

11

137,5

Số học viên

lượt người

877

1.901

216,76

2) Lý luận chính trị cơ sở

lớp

2

2

100

Số học viên

lượt người

131

148

112,98

3) Lý luận chính trị sơ cấp

lớp

3

4

133,33

Số học viên

lượt người

214

428

200

4) Chuyên đề Đại hội Đảng

lớp

4

8

200

Số học viên

lượt người

426

1.236

290,14

5) Quản lý Kinh tế

lớp

1

Số học viên

người

130

B- CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1) Về tổ chức cơ sở Đảng

a) Phân loại

- Mạnh

%

14,58

31,34

214,95

- Khá

%

75,70

62,68

82,80

- Yếu

%

9,72

5,97

61,42

b) Số cơ sở Đảng được TU tặng cờ vững mạnh

%

9,02

17,65

195,68

2) Phát triển Đảng

đảng viên

371

617

166,31

C- CÔNG TÁC KIỂM TRA

1) Phát sinh

vụ

144

180

125

2) Giải quyết

vụ

144

180

125

tỷ lệ

%

100

100

Thông báo