Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 – 2015)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 – 2015) tiến hành từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 8 năm 2010 tại trụ sở làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3.

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2015 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội:

1.1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010

Đại hội khẳng định:

* Kết quả đạt được

- Công tác quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của toàn Quận.

- Kinh tế Quận tiếp tục phát triển đúng định hướng cơ cấu dịch vụ - thương mại - tiểu thủ công nghiệp (tinh sạch) với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 36,9%. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm là 32%. Công tác quản lý chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc kịp thời, công khai, minh bạch, đúng dự toán và tiết kiệm.

- Quận đã tập trung phát triển và chăm lo giải quyết tốt các vấn đề văn hóa - xã hội, công tác giáo dục đào tạo được tập trung lãnh đạo thường xuyên, công tác dạy nghề giải quyết việc làm, chăm lo cho gia đình chính sách và dân nghèo được chú trọng, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao đa dạng, phong phú.

- Phát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác thi hành và bảo vệ pháp luật được chú trọng.

- Tổ chức triển khai, thực hiện có kết quả bước đầu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Việc học tập và thực hiện các chủ đề cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn với phương châm “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo” với nhiều mô hình và cách làm hay được phát huy.

- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên có chuyển biến tích cực, nhiệm vụ xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước được quan tâm chỉ đạo, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác phát triển đảng từng bước đi vào thực chất.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động. Nét mới là các Ban Đảng Quận ủy tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các chuyên đề thuộc lĩnh vực các Ban phụ trách; mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra và các cơ quan pháp luật ngày càng tốt hơn.

- Công tác dân vận luôn được quan tâm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, từng bước đi vào chiều sâu, hướng các hoạt động về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, tổ chức tiếp xúc, giải quyết những bức xúc của nhân dân, đã làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về công tác dân vận.

- Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy có nhiều nét mới, tăng cường đi cơ sở, giải quyết ngay những vấn đề khó khăn, bức xúc của cơ sở đặc biệt là đối với Đảng bộ 14 phường. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện 06 chuyên đề trọng tâm trên các lĩnh vực; công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo được sự chuyển động mới trong công tác lãnh đạo, đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ.

* Hạn chế, yếu kém

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị, có lúc chưa phát huy đúng mức các lợi thế, nguồn lực, sức mạnh của Quận; một số dự án công trình trọng điểm đề ra trong nhiệm kỳ chưa thực hiện được. Trật tự văn minh đô thị chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế có lúc chưa theo kịp sự phát triển của xã hội. Một số hợp tác xã phường, liên phường và hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp hoạt động chưa hiệu quả. Tình hình nợ đọng có xu hướng tăng, công tác quản lý thuế thiếu chặt chẽ. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư chậm.

- Trên lĩnh vực văn hóa xã hội còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, nhất là xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công cộng. Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa còn nhiều mặt hạn chế. Việc triển khai thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp còn chậm. Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa phát triển y tế, văn hóa, thể thao còn nhiều hạn chế.

- Công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có nơi còn diễn biến phức tạp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp. Công tác cải cách tư pháp thiếu đồng bộ.

- Hoạt động của hệ thống chính trị chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số cơ sở Đảng nội dung tuyên truyền chưa có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một vài cơ sở Đảng còn hạn chế. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước chưa đạt yêu cầu. Công tác vận động quần chúng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đôi lúc còn mang tính hành chính.

* Nguyên nhân

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ đôi lúc chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm. Một vài cấp ủy cơ sở chưa chủ động xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình công tác của Quận, còn nặng chuyên môn; công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên có nơi còn nể nang, thiếu chặt chẽ.

- Công tác điều hành quản lý nhà nước còn thiếu tính chủ động, chưa phối hợp thường xuyên với các Sở ngành chức năng thành phố để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quy trình thực hiện cải cách hành chính và các dự án công trình trọng điểm.

- Việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các phong trào quần chúng có lúc, có nơi chưa được cấp ủy quan tâm đúng mức. Hệ thống mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở chưa thực sự đủ mạnh để phát huy tốt hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của Quận.

* Một số kinh nghiệm thực tiễn

Một là, phải giữ vững đoàn kết trong toàn Đảng bộ, biết trân trọng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thường xuyên chăm lo xây dựng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động.

Hai là, trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phải kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo toàn diện với trọng tâm, trọng điểm; kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng và phát huy các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình. Thẳng thắn nhìn nhận yếu kém, sẵn sàng học tập những kinh nghiệm hay của các địa phương khác.

Ba là, luôn xác định cán bộ là nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả công việc; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ. Cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, chính là yếu tố góp phần vào sự thành công chung của Đảng bộ.

Bốn là, khi đề ra chủ trương đều phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân; luôn gần gũi nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân; trong tổ chức thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả để kịp thời điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý.

1.2. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2010- 2015

Đại hội nhất trí:

Xác định nhiệm vụ xây dựng phát triển quận 3 trong nhiệm kỳ tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng đô thị văn minh, mỹ quan; hiện đại hóa các lĩnh vực dịch vụ – thương mại; thực hiện tốt chính sách xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; xây dựng Quận 3 phát triển toàn diện, xứng tầm một Quận trung tâm Thành phố”.

*Các chỉ tiêu chủ yếu

1/ Hoàn thành danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư được giao hàng năm

2/ Hoàn thành qui hoạch mạng lưới y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

3/ Doanh số dịch vụ - thương mại (loại trừ yếu tố trượt giá) có mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 20% trở lên.

4/ Phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch dự toán thu ngân sách được giao hàng năm với mức tăng bình quân 15% trở lên.

5/ Hiệu suất đào tạo bậc tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 99%. Duy trì kết quả đạt chuẩn về phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và phấn đấu đạt chuẩn về phổ cập bậc trung học.

6/ Đến năm 2013 toàn Quận hoàn thành chuẩn chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (cơ bản không còn hộ có thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm).

7/ Phấn đấu xây dựng 5/14 phường được công nhận và giữ vững phường văn hóa.

8/ Mỗi năm giới thiệu giải quyết việc làm cho 10.000 lao động.

9/ Giữ vững tốc độ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

10/ Tỉ lệ khám phá án đạt 65%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và bị thương).

11/ Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự ở cả 2 cấp, tỉ lệ đảng viên đạt 3-5%.

12/ Hàng năm có trên 75% cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đến cuối nhiệm kỳ không còn cơ sở Đảng yếu kém.

13/ Trên 80% cán bộ chủ chốt Quận và cơ sở đạt chuẩn theo qui định.

14/ Bình quân hàng năm kết nạp từ 150 đảng viên trở lên.

15/ Mặt trận và các đoàn thể Quận giữ vững thành tích xuất sắc hàng năm.

* Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

- Về phát triển kinh tế - xã hội

- Thường xuyên rà soát quy hoạch chi tiết đảm bảo phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị, môi trường, trật tự giao thông, xây dựng; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả phương án xử lý nhà đất dôi dư; tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa, mời gọi đầu tư chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khối Quản lý đô thị; chủ động rà soát, phối hợp với các ngành chức năng thành phố lập quy hoạch bảo tồn và tôn tạo các công trình có giá trị văn hóa lịch sử và công trình kiến trúc có giá trị.

- Thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư chỉnh trang đô thị, phát triển dịch vụ thương mại. Đảm bảo nguồn thu thuế công thương nghiệp hàng năm; đảm bảo nguồn chi ngân sách theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng các nguồn vốn, đẩy mạnh công tác giải ngân.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; thực hiện tốt công tác chính sách, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp đã được phê duyệt, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp; củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đầu tư nâng cấp các cơ sở thể dục thể thao.

- Về quốc phòng - an ninh

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tập trung xây dựng lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về tư tưởng chính trị, kỹ thuật quân sự sẵn sàng chiến đấu.

- Tập trung xây dựng lực lượng an ninh cơ sở và phong trào quần chúng vững mạnh, phát huy hiệu quả hoạt động các đội nhóm tự quản về an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát và kiềm chế tình hình tội phạm.

- Nâng cao nhận thức, năng lực của cán bộ, công chức ngành tư pháp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác quản lý Nhà nước về thi hành án dân sự, công tác hộ tịch công chứng; tổ chức tốt công tác tiếp dân, phát huy hiệu quả công tác hòa giải tại cơ sở, không để khiếu nại tồn đọng.

- Về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân

+ Công tác tư tưởng chính trị, chú trọng đánh giá tình hình tư tưởng đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, dư luận quần chúng để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, củng cố, kiện toàn và phát huy mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là ở cơ sở. Đưa hoạt động học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, tổ chức Đảng.

+ Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, cải tiến nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở đảng, làm cho công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất, tập trung cho công tác phát triển Đảng theo đúng chỉ tiêu đề ra; xây dựng chương trình qui hoạch gắn với đào tạo, sử dụng và bố trí cán bộ theo hướng xây dựng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ đủ chuẩn kế thừa.

+ Công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và thực hiện đúng qui trình công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở Đảng trung bình, yếu để xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng cơ sở; thường xuyên kiểm tra cán bộ, đảng viên trong giữ gìn, rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên, cũng như việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Công tác xây dựng chính quyền, tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mô hình giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “Một cửa liên thông”; xây dựng và trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, vững về chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện công khai tài chính, đảm bảo nguyên tắc tài chính, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

+ Công tác vận động quần chúng, tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quan tâm phát triển lực lượng nòng cốt chính trị; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vận động quần chúng của cấp ủy cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao kỹ năng hoạt động, tập hợp thanh niên và chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên; thực hiện tốt chính sách về cán bộ và lao động nữ; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cựu chiến binh trong giáo dục truyền thống, xung kích trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng, thông qua các phong trào, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực để xây dựng trở thành những nòng cốt chính trị trong dân tộc, tôn giáo.

+ Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng đồng chí Quận ủy viên, xây dựng các chuyên đề trọng tâm để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo bằng việc giảm hội họp, tăng cường kiểm tra cơ sở, nâng cao chất lượng ra nghị quyết của Quận ủy.

2. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa IX. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa X gồm 43 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX gồm 08 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa X căn cứ vào nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ quận 3 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 3 LẦN THỨ X

Thông báo