Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 - Lần thứ VI

(do đồng chí Huỳnh Văn Thành trình bày)

Kính thưa các đồng chí Cách mạng lão thành

Kính thưa đồng chí Nguyễn Võ Danh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ

Kính thưa các đồng chí và các vị khách mời của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí Đại biểu.

Sau 3 ngày tập trung và làm việc khẩn trương cùng với 3 ngày thảo luận văn kiện tại các tổ, hôm nay Đại hội Đại biệu Đảng bộ quận 3 lần thứ VI hoàn thành chương trình làm việc và đạt kết quả tốt đẹp.

Đại hội đã được tiến hành sau một thời gian chuẩn bị khá dài. Nội dung Đại hội đã được xây dựng trên cơ sở trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành khoá V và rất nhiều ý kiến đóng góp của các cấp uỷ đảng cơ sở, của cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ chủ chốt của Quận. Trong lúc chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Thành uỷ đã sâu sát chỉ đạo và giúp cho Quận uỷ đánh giá được tình hình của Quận một cách đúng đắn và nhận ra những ưu khuyết điểm, tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời đã chỉ ra phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong những năm tới để thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V. Đặc biệt, trong Đại hội này bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Võ Danh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ đã giúp cho Đại hội đánh giá sâu sắc hơn tình hình của quận trên cơ sở những quan điểm của đại hội VII, chỉ ra cho Đại hội chúng ta những vấn đề chủ yếu trong phương hướng tới, đồng thời với những biện pháp, bước đi, để chúng ta vững vàng trước tình hình khó khăn phức tạp, phấn đấu làm tốt vai trò trách nhiệm của mình, xây dựng một quận ở vị trí trung tâm một thành phố lớn, xứng đáng với vai trò, tầm cỡ của nó.

Ý kiến của đồng chí Nguyễn Võ Danh cũng giúp chúng ta nhìn sâu hơn, thấy xa hơn nmhững vấnđề mà quận chúng ta phải giải quyết trong thời gian tới. Đại hội chúng ta một lần nữa xin cám ơn đồng chí Nguyễn Võ Danh.

Trong 3 ngày thảo luận văn kiện tại tổ và một ngày phát biểu tại hội trường, các đồng chí đại biểu đã tỏ rõ tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào các văn kiện do Ban Chấp hành khoá V trình bày, nhất là các bài phát biểu có tính tham luận đã giúp cho Đại hội đánh giá sâu sắc hơn, làm rõ các nguyên nhân ưu, khuyết điểm, tồn tại trên các lãnh vực chủ yếu về kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, an ninh quốc phòng, công tác quần chúng và đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể hết sức quý báu, có tác dụng tháo gỡ khó khăn cho ban Chấp hành khoá VI trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Sau Đại hội chúng tôi sẽ tổ chức nghiên cứu các chuyên đề này để bổ sung vào quá trình chỉ đạo trong những năm trước mắt.

Tại Đại hội này, với ý chí cách mạng kiên cường, chúng ta khẳng định một cách sắt đá rằng: Toàn thể Đảng bộ và nhân dân Quận 3 kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta, bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đảng ta tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo công cuộc cách mạng và chịu trách nhiệm trước nhân dân về vận mệnh của đất nước. Đại hội của chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, trong những năm trước mắt, Quận cũng như Thành phố chúng ta đang đứng trước những thử thách gay gắt chưa từng có do tình hình thế giới tác động mạnh mẽ, các thế lực đế quốc phản động và những phần tử chống cộng đang tìm mọi cách lật đổ chúng ta bằng âm mưu “diễn biến hoà bình” vô cùng xảo quyệt và thâm độc. Nhưng Đại hội chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng với truyền thống cách mạng kiên cường được rèn luyện qua thử thách cách mạng, Đảng ta có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường…nhất định chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần cùng Thành phố và cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Vấn đề mà các đồng chí Đại biểu quan tâm tới và phương hướng của nhiệm kỳ tới đặt lên hàng đầu là giữ vững ổn định chính trị. Trước hết là Đảng bộ phải vững vàng về phẩm chất chính trị, ổn định về tư tưởng và tổ chức, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh đời sống của nhân dân.

Trên cơ sở đó, chúng ta đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước, nhằm tạo ra việc làm cho nhân dân, từng bước ổn định đời sống và phát triển các mặt văn hoá xã hội, tạo những điều kiện cho mỗi người dân chúng ta đi đến ấm no hạnh phúc. Chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân là nhiệm vụ của cán bộ, Đảng viên.

Để đạt được mục tiêu trên, toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trong Quận phải ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt bực, chủ động sáng tạo với ý chí sắt đá và quyết tâm cao, phối hợp hành động chặt chẽ giữa các Ban, ngành, đoàn thể, các phường, các lực lượng để tạo ra sức mạnh tổng hợp, vừa vượt qua khó khăn, vừa phát triển các mặt kinh tế, xã hội. Các ngành cấp Quận và Phường đều phải cụ thể hoá các quy định, quy chế của Thành phố - Trung ương thành những nhiệm vụ của ngành mình, cấp mình, tạo ra sự thống nhất ý chí và đồng bộ trong hành động, trên cơ sở lợi ích toàn cục, tránh tình trạng cạnh tranh tự phát, cục bộ ngành, làm yếu đi sức mạnh chung của Quận.     

Sự phát triển của Quận gắn bó với sự chỉ đạo sâu sát, tích cực giải quyết khó khăn cho Quận của Thành uỷ, Uỷ ban Nhân dân Thành phố và các ban, Ngành của Thành phố. Vì vậy, những kiến nghị hợp lý của Quận, đề nghị Thành uỷ, Uỷ ban Nhân dân Thành phố, các Sở, ngành chuyên môn quan tâm giải quyết hoặc cho phép làm thí điểm để tìm ra những mô hình mới, những biện pháp mới trong tổ chức thực hiện.

Kính thưa các đồng chí,

Đại hội chúng ta quan tâm nhiều nhất là công tác xây dựng Dảng, tự đổi mới và chỉnh đốn Đảng bộ là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định cho những năm sắp tới. Đảng bộ Quận 3 phải vững vàng, kiên định về chính trị, trong sáng về phẩm chất, đạo đức, có năng lực và trí tuệ, được quần chúng tín nhiệm. trước hết, Quận uỷ, Uỷ ban các cấp Uỷ, ban lãnh đạo các ngành, các phường, các đoàn thể phải gồm những đồng chí gương mẫu mọi mặt trước đảng viên và quần chúng. Toàn Đảng bộ có sự thống nhất đoàn kết, khôi phục và nâng lên sự tín nhiệm của nhân dân đối với Đảng, đó là nhân tố quyết định giữ vững ổn định chính trị và tiền đề cho mọi động lực phát triển trong những năm tới, như đồng chí Nguyễn Võ Danh đã khẳng định: “ Công tác quần chúng đang là một thử thách lớn đối với Đảng ta, trước hết là cơ sở”. Chúng ta nhất thiết phải tạo lập và củng cố thế trận cách mạng trong dân cư. Đảng giữ được mối liên hệ máu thịt với nhân dân thì nhất định khơi dậy làng yêu nước và tinh thần cách mạng tiềm tàng trong nhân dân.

Vấn đề bức xúc nhất hiện nay và quyết định cho mọi thành công là vấn đề cán bộ. Phải đánh giá chính xác và phát hiện những cán bộ tốt và quy hoạch đào tạo để trong 5 năm tới, Quận 3 chúng ta có môt đội ngũ kế thừa có bản lĩnh lãnh đạo quản lý và tổ chức thực hiện. Mặt khác, cũng phải đánh giá lại đội ngũ cán bộ hiện tại để kịp thời đưa đi đào tạo hoặc đào tạo lại những cán bộ xét thấy còn yếu hoặc chưa theo kịp sự nghiệp đổi mới. Yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên hiện nay là không ngừng rèn luyện, học tập để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng vừa có phẩm chất tốt, vừa có năng lực hoạt động thực tiễn, có phong cách năng động sáng tạo, đủ sức đương đầu với những khó khăn, giành thắng lợi trên các lĩnh vực hoạt động. Cần phát hiện sớm những cán bộ tốt để bổ sung vào những vị trí lãnh đạo quản lý, vừa điều chuyển cán bộ đương chức cho phù hợp năng lực, sở trường. Phải lưu tâm đến việc xây dựng lực lượng tổng hợp, phát hiện và khai thác mọi tiềm năng cách mạng trong Đảng, trong nhân dân. Phải lưu ý việc kết hợp thật tốt sức mạnh của thế hệ đi trước và các thế hệ trẻ, sự vững vàng của lớp trước và tính năng động, xung kích của lớp sau. Phải biết phát huy sức mạnh của các đồng chí cách mạng lão thành trong công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng ở địa phương, chính các đồng chí là lực lượng nòng cốt về chính trị của Đảng bộ chúng ta! Đại hội chúng ta khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng. Đây là vấn đề cấp bách và có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng.

Trên cơ sở đánh giá tình hình đã qua, khẳng định những vấn đề then chốt của phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Đại hội đã biểu quyết với 94,48% số phiếu cơ bản nhất trí những nội dung chủ yếu nêu ra trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V (1989 – 1991) và giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VI có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến do các đại biểu nêu ra để tu chỉnh thành văn bản chính thức.

Đại hội chúng ta cũng cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ và 16 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng đã được nêu ra trong báo cáo chính trị và những biện pháp lớn để triển khai thực hiện, xem đây là mức phải đạt được trong 5 năm tới và nhất trí những công việc phải làm trong 2 năm trước mắt (1992 – 1993).

Đại hội đã bầu ra được 35 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI, đây là những đồng chí đạt được những tiêu chuẩn quy định và được phân bổ vào một cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban Chấp hành trên các lĩnh vực hoạt động, nhất là mặt kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Ban Chấp hành  khoá VI chúng tôi được vinh dự nhận lấy trách nhiệm của Đại hội giao cho, tôi xin thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành mới hứa trước Đại hội sẽ đoàn kết, thống nhất lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong Quận thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội vừa thông qua.

Những kết quả đạt được trong Đại hội này đã chứng minh rằng, Đại hội chúng ta có đầy đủ trách nhiệm trước Đảng bộ và có thể kết luận rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ VI thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí

Kết quả Đại hội này bước đầu đã cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội 7 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 5 của Thành phố vào tình hình thực tế của Quận, trong đó có sự chỉ đạo của Thành uỷ, sự đóng góp trí tuệ của các Đại biểu và các cấp uỷ Đảng ở cơ sở. Vì vậy, sau Đại hội, công việc trước nhất của Ban Chấp hành khoá VI là hoàn chỉnh các văn kiện và cụ thể hoá thành những chuyên đề để nâng cao hiệu suất chỉ đạo. Xin đề nghị các cấp uỷ cơ sở, các đồng chí Đại biểu vận dụng những quan điểm, những định hướng của nội dung Đại hội và những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Võ Danh, thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ đã phát biểu tại Đại hội của chúng ta thành những công việc cụ thể.

Ban Chấp hành khoá VI sẽ đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, có nhiệt tình cách mạng, tiêu biểu của từng Đảng bộ, Chi bộ. Chúng ta kiên quyết không đưa vào cấp uỷ, vào vị trí lãnh đạo những phần tử cơ hội, kém phẩm chất.

 Kính thưa các đồng chí

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Thành uỷ, mà trực tiếp là đồng chí Nguyễn Võ Danh đã không quản ngày đêm và dù rất bận rộn với nhiệm vụ mới, nhưng đồng chí luôn luôn gắn bó với Quận uỷ Quận 3 để giúp đỡ tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự vượt qua những khó khăn, góp phần xứng đáng vào thành công của Đại hội.

 Xin chân thành cám ơn các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí ở các cơ quan  trung ương, Thành phố, các vị khách quý, các  Quận, Huyện bạn và đặc biệt là đoàn  Đại biểu Huyện Ô Môn (Hậu Giang), Huyện Mỏ cày (Bến Tre) kết nghĩa đã đến dự Đại hội và cổ vũ cho sự thành công của Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghên và biểu dương các cán bộ, chuyên viên, các đồng chí ở các cơ quan thông tấn báo chí, các anh chị em phục vụ không quản ngày đêm, đem hết nhiệt tình cách mạng phục vụ chu đáo, góp phần cho Đạihội chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin chúc các đồng chí lão thành cách mạng sống lâu để dìu dắt lớp đàn em, cháu nối tiếp con đường của các đồng chí đã chọn và cống hiến.

Xin chúc sức khoẻ các vị khách quý và tất cả các đồng chí đại biểu. Nhân dịp năm mới, thông qua các đồng chí cho phép tôi gởi đến toàn Đảng bộ và nhân dân Quận 3 lời thăm hỏi ân cần và lời chào thắng lợi.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ VI – vòng 2 bế mạc.          

Thông báo