Thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa VII (1996 – 2000)

(Do Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành

Đảng bộ Quận bầu ngày )

  1. NGUYỄN THU GIANG                      UVTV, Chủ nhiệm UBKT
  2. NGUYỄN THI MINH HỒNG               Phó chủ nhiệm UBKT
  3. TRẦN VĂN ĐÔNG                           Ủy viên
  4. PHÙNG ĐỨC TRÍ                             Ủy viên
  5. NGUYỄN THANH VIỆT                     Ủy viên
  6. HOÀNG MẠNH TIẾN                        Ủy viên kiêm nhiệm
  7. NGUYỄN VĂN TRÃI                         Ủy viên kiêm nhiệm

Thông báo