Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2)

Báo cáo Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí

 (2000 - 2005).

***

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 lần 2, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa IX về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Sau 5 năm thực hiện, Quận ủy quận 3 kiểm điểm những mặt làm được và những hạn chế như sau :

I- Những mặt đã làm được

     1- Tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện

Theo chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và nội dung 10 nhiệm vụ theo kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa IX, tổ chức hội nghị triển khai quán triệt đến các cấp ủy cơ sở, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Nội dung kế hoạch được xác định cụ thể sát với tình hình thực tế, trong đó chú trọng đến các biện pháp khắc phục một số tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy cũng thường xuyên, kịp thời tổ chức các cuộc sinh hoạt chính trị để quán triệt và chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng như: Chỉ thị 04-CT/TU về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy định 428-QĐ/TU về trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; Chỉ thị 15-CT/TU về rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên và Quy định 19 về những điều đảng viên không được làm. Chỉ đạo các Ban của Quận ủy triển khai đến từng loại hình cơ sở Đảng, có chọn đơn vị làm điểm trước khi thực hiện đại trà, tránh hình thức, hiệu quả không cao, có rộng mà không sâu.

2- Kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí

2.1/ Công tác chính trị tư tưởng

Quận ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Cương lĩnh Điều lệ Đảng, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, phát huy tính tích cực, năng động của mỗi đảng viên để nâng cao vai trò hạt nhân chính trị và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong từng đơn vị. Trong đó chú trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xem đây là nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nhằm tập trung thực hiện nội dung 3 xây, 3 chống để khắc phục những yếu kém của đơn vị và từng cá nhân. Qua thực hiện, bước đầu đã có một số chuyển biến tích cực, khắc phục được tình trạng mơ hồ, suy luận chủ quan, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cán bộ chủ chốt đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn, quản lý, kiểm tra đơn vị sâu sát, chặt chẽ hơn và giải quyết các vấn đề xảy ra trong nội bộ nhanh, có hiệu quả hơn, tạo được niềm tin đối với cán bộ, nhân viên trong đơn vị và quần chúng nhân dân.

2.2/ Thực hiện cải cách hành chính, lập lại trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước 

 Được Thành phố chỉ đạo làm điểm công tác cải cách hành chính, Quận đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện nhiều biện pháp thích hợp, quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, khắc phục những nhược điểm, trì trệ nhất là các thủ tục về nhà, đất, xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay Tổ Nghiệp vụ hành chính công đã đi vào hoạt động và đảm nhiệm toàn bộ việc giải quyết hồ sơ hành chính của nhân dân qui về một đầu mối với quy trình công khai, hồ sơ được mẫu hóa, rút ngắn thời gian thụ lý giải quyết, trả hồ sơ đúng hạn, giảm phiền hà cho nhân dân, được nhân dân đánh giá cao.

- Việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Thành ủy về lập lại trật tự kỷ cương được Quận tập trung cao, có kế hoạch từng bước, chỉ đạo cụ thể nhiệm vụ từng thời gian, có trọng tâm, trọng điểm; xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên sai phạm; phát động được sự tham gia đông đảo của các tổ chức chính trị - xã hội và được nhân dân đồng tình hưởng ứng, có sự phối hợp đồng bộ hơn trong quá trình thực hiện. Nhìn chung, tình hình trật tự kỷ cương trên địa bàn Quận coự chuyển biến tích cực, nhất là trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, việc xây dựng không phép, sai nội dung giấy phép giảm nhiều so với những năm trước; ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa có biểu hiện không lành mạnh, làm giảm tệ nạn mãi dâm, ma túy; nâng cao hơn ý thức của người dân trong chấp hành các quy định về trật tự, giữ gìn mỹ quan đô thị.

2.3/ Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

- Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, Quận ủy tổ chức nhiều hình thức như tập huấn về công tác Đảng cho cấp ủy cơ sở; hội thi Bí thư chi bộ khu phố; thảo luận chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng quý của Quận ủy với Đảng ủy phường, Bí thư các chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Qui định thời gian sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, có nội dung cụ thể, giúp cho đảng viên chủ động sắp xếp công việc tham gia sinh hoạt, số lượng đảng viên sinh hoạt tăng so với trước, nhiều nơi tỷ lệ đảng viên sinh hoạt chi bộ đạt 100%, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao; tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình có tính tự giác, có chiều sâu. Các vụ việc tiêu cực vừa qua phần lớn do nội bộ phát hiện báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 - khóa IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở phường” đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, trách nhiệm trong công tác ở các Đảng bộ, phát huy tính chủ động sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, kết nạp được nhiều đảng viên trẻ trong lực lượng thanh niên tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự.

Nét mới trong công tác cán bộ là thực hiện việc xây dựng đề án, chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm với các chức danh Hiệu trưởng, Hiệu phó, Chủ tịch UBND phường. Quận rất quan tâm công tác đào tạo và mạnh dạn luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Đến nay, các chức danh cán bộ chủ chốt của phường đều có trình độ cấp 3, đại học, một số đồng chí đã học đại học bằng 2, nhiều đồng chí nỗ lực học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phát huy tác dụng tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức cán bộ khu phố, tổ dân phố và nhân dân góp ý theo định kỳ hàng năm đối với cảnh sát khu vực, Ban Chỉ huy công an phường, UBND và Chủ tịch phường về quản lý điều hành công việc đã có hiệu quả tốt.

Công tác đánh giá phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng hàng năm được quan tâm hơn, đi sâu thực chất để phân loại, không chạy theo hình thức, thành tích. Số tổ chức cơ sở Đảng TSVM năm sau cao hơn năm trước, không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, Đảng viên đủ tư cách hàng năm đạt từ 98% trở lên. Nhiều cơ sở Đảng đã thực hiện tốt việc tổ chức cho đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu khắc phục khuyết điểm sau khi kiểm điểm phân tích hàng năm tại chi bộ. Từ khi có Chỉ thị 15 của Thành ủy, Quận triển khai thí điểm đến đảng viên đương chức đăng ký nội dung rèn luyện, sửa chữa khuyết điểm vào sổ rèn luyện và báo cáo kết quả khắc phục  trước chi bộ định kỳ hàng quí. Việc làm này giúp cho đảng viên tập trung khắc phục khuyết điểm và giúp chi bộ theo dõi được sự phấn đấu của đảng viên, nâng cao được chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

2.4/ Xử lý các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm

Qua kiểm tra 48 tổ chức cơ sở Đảng có dấu hiệu vi phạm, kết quả cho thấy, hầu hết các tổ chức Đảng được kiểm tra đều có vi phạm. Biểu hiện tập trung nhất là tính chấp hành các chỉ thị, nghị quyết cấp trên chưa cao; thực hiện quy chế hoạt động ở cơ sở và nguyên tắc tập trung dân chủ chưa nghiêm. Tuy nhiên do chưa đến mức phải thi hành kỷ luật nên đã được kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc; chỉ có 2 tổ chức Đảng phải thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách. Qua kiểm tra 172 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 65 đồng chí vi phạm phải xử lý kỷ luật. Nội dung sai phạm chủ yếu là thiếu rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao; thiếu nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình, mất đoàn kết nội bộ, bỏ sinh hoạt đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Đối với công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc Điều lệ Đảng quy định. Từ năm 2001 đến nay Quận ủy và các cấp ủy Đảng cơ sở đã xem xét xử lý kỷ luật 02 cơ sở Đảng và 139 đảng viên (trong đó có 31 đ/c là cấp ủy viên); đồng thời xoá tên 34 đồng chí trong danh sách đảng viên do không còn thiết tha với Đảng. Nhìn chung công tác xem xét, xử lý kỷ luật đảm bảo được tính công minh, chính xác, không có trường hợp nào khiếu nại về nội dung cũng như hình thức kỷ luật.

2.5/ Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Quận ủy - UBND Quận đã tổ chức quán triệt các nội dung Chỉ thị  30-CT/TW của Bộ Chính trị, các nghị định 07/CP, 71/CP, 79/CP của Chính phủ. Căn cứ chương trình công tác hàng năm, Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở xây dựng bổ sung kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời quán triệt sâu rộng trong đảng viên, cán bộ công nhân viên, quần chúng nòng cốt và nhân dân.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong những năm qua có bước chuyển biến tốt, nhất là khối phường. UBND 14 phường đã tổ chức hàng trăm buổi phổ biến tuyên truyền với hàng chục ngàn người tham dự. Trong sinh hoạt tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể thường xuyên thông tin, nhắc nhở nhân dân phát huy quyền làm chủ, những việc dân bàn, quyết định và tham gia kiểm tra, giám sát. Mặt khác, trách nhiệm của chính quyền địa phương phải thực hiện công khai các nội dung thực hiện liên quan đến đời sống nhân dân như: các dự án xây dựng, quy hoạch, giải tỏa, chỉnh trang mở rộng hẻm, chương trình xoá đói giảm nghèo, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, công khai danh sách thanh niên nghĩa vụ quân sự, các loại quỹ thu trong dân đã được làm thường xuyên, định kỳ.

Thông qua các hình thức hoạt động trên đã tạo điều kiện cho nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát chính quyền, hạn chế phát sinh tiêu cực, nạn nhũng nhiễu; dân tự giác ủng hộ và chấp hành các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương đúng đắn, thiết thực đến đời sống nhân dân, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội - không còn tình trạng khiếu kiện đông người, giảm hẳn việc khiếu nại vượt cấp. Những năm gần đây coõng taực vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm đã mang lại kết quả đáng trân trọng; việc tổ chức hội nghị nhân dân theo định kỳ góp ý xây dựng chính quyền được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, giúp cho người dân đóng góp ý kiến thẳng thắn, có trách nhiệm, chỉ ra những yếu kém cần chấn chỉnh khắc phục như: thái độ tiếp dân của một số cán bộ lãnh đạo đôi khi còn “vô cảm”; giải quyết các vụ việc hành chính còn chậm; cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả cao, nhất là kiện toàn bộ máy hành chính chưa khoa học; chưa công khai đầy đủ các khoản thu, chi từ nguồn thu trong dân; cảnh sát khu vực chưa đeo bám địa bàn, chửa sâu sát nhân dân. Qua ý kiến đóng góp của nhân dân, Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy có kế hoạch, biện pháp thực hiện khắc phục ngay những biểu hiện sai trái; mạnh dạn thay thế, xử lý những cán bộ cố tình không sửa chữa, khắc phục.

2.6/ Chỉ đạo công tác chống tham nhũng

Thực hiện kế hoạch của Thành ủy về công tác chống tham nhũng, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong Quận lập chương trình, kế hoạch thực hiện với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Đảng; lành mạnh các hoạt động trong đơn vị, địa phương. Chủ động, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra những nơi dễ phát sinh nhũng nhiễu với dân như: lĩnh vực hợp thức hóa nhà, đất; công tác đền bù giải tỏa; những nơi quản lý, sử dụng tiền, hàng của Nhà nước - nhất là trên lĩnh vực xây dựng cơ bản và thu, chi ngân sách. Qua đó đã phát hiện sai phạm phải thu hồi cho ngân sách nhà nước trên 14,73 tổ đồng, trong đó sai phạm do biểu hiện tham nhũng, cố ý làm trái chiếm 20,4% (trên 3 tỉ đồng) và 5 căn nhà, 20 lượng vàng, trên 14.500m2 đất; chỉ đạo xử lý kỷ luật 10 cán bộ có biểu hiện sai phạm. Phát hiện 2 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền 47,9m2, 4 trường hợp lấn chiếm đất công trái phép trên 2.240 m2, chuyển nhượng đất không đúng quy định với diện tích 17.540m2.

Tháng 10/2002, Thành ủy có Quy định 428-QĐ/TU chỉ đạo thực hiện về “Trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn ở cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí”. Tuy Quy định mới được ban hành, nhưng qua hơn 2 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định. Các cấp ủy Đảng đã có kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, tồn tại, nhất là nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chống tham nhũng, chống lãng phí; việc tổ chức kiểm tra, quản lý sâu sát, chặt chẽ hơn và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nội bộ nhanh, hiệu quả cao hơn. Một số đơn vị có kế hoạch ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực và tổ chức kiểm tra sâu sát, chặt chẽ, kịp thời xử lý những biểu hiện tiêu cực có hiệu quả tốt, nhất là các vụ việc tồn đọng trong nội bộ kéo dài đã được khắc phục dứt điểm, bước đầu tạo được niềm tin đối với cán bộ nhân viên trong đơn vị. Đồng thời, giáo dục quần chúng thấy được trách nhiệm chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm không chỉ riêng của người lãnh đạo mà đòi hỏi phải có quyết tâm của tập thể, sự đồng tình của nhân dân mới mang lại hiệu quả. Những năm gần đây, công tác đấu tranh đẩy lùi tham nhũng tuy chưa đạt kết quả triệt để, nhưng cũng đã góp phần phát hiện tiêu cực. Kết quả cho thấy, những vụ tiêu cực nổi cộm 2 năm qua xảy ra trong Quận, phần lớn do cơ sở phát hiện.

II- Những mặt hạn chế và nguyên nhân

1- Những mặt hạn chế

1.1/ Về công tác chính trị tư tưởng, hiện nay còn một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng chưa coi trọng đúng mức vị trí, tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, thiếu chủ động giải quyết những vấn đề tư tưởng phát sinh tại cơ sở; công tác chính trị tư tưởng chủ yếu là thông qua việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, tự đánh mất vai trò tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật yếu kém, bị những tiêu cực bên ngoài xã hội tác động, nhửng nội bộ Đảng không phát hiện được những vấn đề phát sinh, do đó chưa có biện pháp giáo dục ngăn chặn kịp thời những biểu hiện thoái hóa biến chất; khi quần chúng phản ảnh, cơ quan chức năng phát hiện, cấp trên chỉ đạo thì cấp ủy mới xem xét xử lý dẫn đến phải thi hành kỷ luật. Đây là mặt tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đảng viên về tư tưởng, đạo đức lối sống và các mối quan hệ khác.

1.2/ Về công tác xây dựng Đảng, còn một số cơ sở Đảng, nhất là cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ còn mờ nhạt, tính chiến đấu của đảng viên còn hạn chế, không phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong đơn vị.

Hiện nay vẫn còn cơ sở đảng thiếu quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng, có nơi nhiều quần chúng tốt, nhưng nhiều năm không bồi dưỡng kết nạp đảng; có nơi kết nạp đảng viên mới, nhưng chi bộ chưa quan tâm giáo dục, bản thân thiếu rèn luyện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ không cao nên chưa được sự tín nhiệm của quần chúng.

Đối với công tác cán bộ, một số Đảng ủy phường, sự phân công phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới còn yếu, do đó khi có yêu cầu điều động cán bộ chủ chốt thì cán bộ tại chỗ trong diện quy hoạch chưa đủ sức thay thế và đảm đương nhiệm vụ.

Nhiều nơi tổ chức sinh hoạt Đảng chưa nghiêm túc, một số Đảng ủy phường lấy việc giao ban giữa Đảng ủy với các ngành, đoàn thể thay cho việc sinh hoạt Đảng ủy; nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đảng viên; chưa xây dựng được nghị quyết lãnh đạo sát thực tế của đơn vị, còn lẫn lộn công tác chuyên môn, công tác chính quyền với công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng. Có chi bộ chưa duy trì nền nếp sinh hoạt đảng theo định kỳ, cá biệt có nơi không tổ chức sinh hoạt chi bộ liên tục 5,6 tháng liền, cả nhiệm kỳ Đại hội (2 năm) không thu, nộp đảng phí.

Về công tác kiểm tra của Đảng, một số cấp ủy viên, cơ sở Đảng chưa nhận thức đúng đắn vị trí, chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, còn ỷ lại trông chờ chỉ đạo của cấp trên; việc tổ chức kiểm tra “đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm’, tuy 2 năm qua thực hiện có đem lại kết quả nhất định, nhưng nhìn chung nhiều cơ sở Đảng vẫn còn ngại đụng chạm, mặt khác do sự nhận thức chưa đúng giữa kiểm tra “dấu hiệu vi phạm” và “kiểm tra sai phạm”, do đó chưa mạnh dạn tổ chức kiểm tra.

Tính tự giác trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong tổ chức Đảng cơ sở và đảng viên có lúc chưa cao; chưa  biến nội dung nghị quyết bằng hành động thiết thực, còn mang nặng tính hình thức trên “kế hoạch” trên “báo cáo”. Tính tự giác trong công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế ở một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên; tình hình đảng viên ngại va chạm, nể nang trong đấu tranh xây dựng nội bộ, nhất là những vấn đề có liên quan đến lãnh đạo còn phổ biến. Cá biệt cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Giám đốc kiêm Bí thư chi bộ và đảng viên gần như không phát huy được vai trò lãnh đạo chính trị và tinh thần đấu tranh xây dựng Đảng, mà chỉ mang tính chấp hành mệnh lệnh chính quyền.

Trong công tác quản lý nhà nước, còn một số hạn chế như việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, giấy phép xây dựng còn chậm, có trường hợp kéo dài hàng năm, nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp chính quyền (phường, quận, Thành phố). Tồn đọng nhiều quyết định xử lý vi phạm hành chính nhưng không thực hiện được hoặc thực hiện chậm làm giảm tính nghiêm minh trong thi hành pháp luật, hạn chế lòng tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

1.3/ Công tác chống tham nhũng, chống lãng phí

Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, nay là Tổ chỉ đạo chống tham nhũng trực thuộc Ban Chỉ đạo 6 (2) từ Quận đến cơ sở luôn được củng cố, nhưng hiệu quả hoạt động còn hạn chế; số vụ việc được phát hiện, đấu tranh vẫn còn ít; các biện pháp ngăn ngừa chưa sâu rộng, kém hiệu quả. Nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng vẫn băn khoăn, lo lắng về tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn chưa được đẩy lùi như hiện nay, thiếu tin tưởng vào các biện pháp chống tham nhũng của Đảng và của Nhà nước. Bên cạnh đó, số vụ tiêu cực được phát hiện đôi khi xử lý chưa nghiêm, chưa kịp thời. Đáng quan tâm, một số dự án đầu tư với số tiền ngân sách khá lớn, nhưng sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả, gây lãng phí. Mặt khác, công tác kiểm tra việc thực hiện các pháp lệnh chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm chưa thật thường xuyên.

1.4/ Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Chỉ mới tập trung triển khai sâu rộng và có hiệu quả ở khối phường, đối với các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; các hình thức thực thi dân chủ chủ yếu là thông qua Đại hội công nhân viên chức, hội nghị cơ quan cuối năm, ký kết giao ước trách nhiệm giữa cán bộ công nhân viên chức với thủ trưởng. Riêng trong lĩnh vực doanh nghiệp, cán bộ nhân viên chưa quan tâm đến trách nhiệm tham gia xây dựng, giám sát các công việc của doanh nghiệp.

2- Một số nguyên nhân của những mặt hạn chế

Còn một bộ phận cấp ủy Đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò tổ chức Đảng là hạt nhân lãnh đạo chính trị trong đơn vị. Những nơi này hầu như phó thác công tác Đảng cho đ/c Bí thư, do đó chất lượng xây dựng Đảng ở cơ sở từng nơi, từng lúc chưa cao. Hoặc có nơi, đ/c Bí thư chi bộ không phải do thủ trưởng đảm nhiệm, việc tổ chức triển khai chủ trương chính sách và tổ chức lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng gặp rất nhiều khó khăn. Việc thủ trưởng đơn vị thực hiện chế độ báo cáo với Bí thư về chương trình công tác, kết quả hoạt động của chính quyền chưa được thực hiện tốt, dẫn đến mối quan hệ giữa Bí thư chi bộ và thủ trưởng đơn vị thiếu chặt chẽ. Nhiều đơn vị khi xây dựng quy chế hoạt động thiếu phân định cụ thể, chưa dành thời gian hợp lý cho sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đoàn thể; có nơi không xây dựng quy chế hoạt động cho chi bộ và quy chế hoạt động chính quyền nên có tình trạng chồng chéo, gây mâu thuẫn nội bộ, làm giảm sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Công tác quản lý trên một số lĩnh vực còn sơ hở, nhất là trong một số công trình xây dựng cơ bản; công tác cải cách hành chính tuy có kết quả nhất định nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; một mặt do nguyên nhân chủ quan chưa có biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhưng nguyên nhân khách quan cũng ảnh hưởng rất lớn là do nhiều cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong quản lý kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản còn sơ hở, lạc hậu, thiếu thực tế nhưng Nhà nước chậm sửa đổi, thay thế.

Một số đơn vị, phần lớn dành nhiều thời gian cho công tác chuyên môn, công tác chính quyền; cấp ủy chưa đầu tư thời gian để tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện quy chế hoạt động của cơ sở Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Do vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân hạn chế tính tự giác trong công tác tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng; mặt khác, tình hình đảng viên ngại va chạm, nể nang trong đấu tranh xây dựng nội bộ, phản ảnh tiêu cực, tham nhũng sợ bị trù dập vẫn còn khá phổ biến.

Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, rèn luyện đạo đức lối sống, có những biểu hiện sa sút ý chí cách mạng; thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ gây tổn thất tài sản Nhà nước. Nguyên nhân chủ yếu là đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, công tác giáo dục, quản lý đảng viên của cấp ủy chưa chặt chẽ, xử lý các sai phạm thiếu kiên quyết, kịp thời, đúng mức.

Công tác kiểm tra một số cơ sở Đảng chưa chủ động, còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch và đề ra biện pháp phòng ngừa tiêu cực. Việc thực hiện chỉ đạo của Quận ủy về tổ chức kiểm tra “đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm”, phần lớn các cấp ủy cơ sở do nhận thức chưa đúng mức, cho rằng tổ chức kiểm tra là có “vi phạm” và phải “xử lý”, do đó chưa mạnh dạn tổ chức kiểm tra, mặc dù có một số nơi có dấu hiệu vi phạm cần thiết phải kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn.

III- Đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng, chống lãng phí trong nhiệm kỳ 2005-2010

Nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ quận 3 phấn đấu hoàn thành và phát triển nhiều mặt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, trong đó công tác xây dựng Đảng đóng vai trò quan trọng, để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Ban chỉ đạo 6 (2) Quận ủy đề xuất Đại hội thảo luận, quyết định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1- Tổ chức quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho tất cả đảng viên. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị theo chuyên đề nhân các ngày lễ trọng đại của dân tộc, nhằm nêu cao lòng tự hào về truyền thống yêu nước, đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc để phát huy trong công cuộc đổi mới, chống đói nghèo, lạc hậu, đặc biệt là chống tham nhũng, chống lãng phí, quan liêu, nhũng nhiễu, trì trệ.

2- Tổ chức nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU ngày 20/10/2003 của Thành ủy về xây dựng đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tích cực đấu tranh chống những luận điểm sai trái, phản động để bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Giáo dục, nâng cao nhận thức trong Đảng và trong xã hội về nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, sự xuống cấp về đạo đức lối sống hiện nay; xây dựng tinh thần quyết tâm, ý thức trách nhiệm trong công tác chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, tạo niềm tin thật sự cho nhân dân đối với Đảng.

3- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn cho cán bộ đảng viên; quan tâm đúng mức đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ. Tổ chức rà soát cán bộ chủ chốt có dư luận về đạo đức, lối sống, tác phong quan liêu xa rời quần chúng, nhũng nhiễu trong công việc, kém năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm để xem xét xử lý và bố trí công tác cho phù hợp. Kiên quyết đưa ra khỏi cấp ủy và không cơ cấu vào cấp ủy những cán bộ đảng viên có biểu hiện không lành mạnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương: Cơ hội chính trị, ích kỷ, tính toán cá nhân, không quan tâm đến nỗi khổ của quần chúng; gây mất đoàn kết nội bộ; không trung thực; né tránh nhiệm vụ; chạy chức, chạy quyền. Quyết tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, không để tồn tại  cơ sở Đảng yếu kém.

4- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt, gắn nội dung tự phê bình và phê bình với biểu dương, động viên những gương người tốt, việc tốt. Các cấp ủy chú trọng công tác quản lý đảng viên, nhất là về diễn biến tư tưởng và các mối quan hệ xã hội; nhắc nhở thường xuyên đảng viên chấp hành Quy định 19 về “Những điều đảng viên không được làm”.

5- Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra của cấp ủy cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tổ chức kiểm tra “đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm”, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác kiểm tra của Đảng.

6- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt việc phân cấp cho Quận, Phường. Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật, cố ý làm trái trong thi hành công vụ, nhũng nhiễu, hối lộ; các vụ tham nhũng, lãng phí có nhiều dư luận gây bức xúc trong nhân dân. Chỉ đạo các cấp ủy, các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra; đồng thời chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có tình có lý, bảo đảm đúng luật định, nhất là thời gian quy định, không kéo dài gây nhũng nhiễu, phiền hà cho nhân dân.

7- Tăng cường kiểm tra, tổ chức kiểm điểm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở địa phương; tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, trường học, nhất là những nơi thường xuyên tiếp xúc với dân và các doanh nghiệp nhà nước. Các cấp ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra sự giám sát thực hiện công khai chi tiêu ngân sách cơ quan, đơn vị, địa phương và công khai các quỹ từ nguồn thu trong dân; phát động quần chúng tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm trong bộ máy Đảng và Nhà nước.

                                                       BAN CHỈ ĐẠO 6 (2) QUẬN ỦY

Thông báo