Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (2005 – 2010)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, Ban Thường vụ Quận ủy có 11 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thành phố đã quyết định điều động, chuyển công tác và nghỉ hưu 09 đồng chí; thực hiện chủ trương tăng số lượng cấp ủy viên, Quận ủy đã đề nghị Thành ủy chỉ định bổ sung thay thế và tăng thêm 09 Ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận hiện có 38 đồng chí, có 10 Ủy viên Thường vụ Quận ủy.

Nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX; từ đầu nhiệm kỳ đến nay Quận ủy đã ban hành 31 nghị quyết, 25 thông tri - chỉ thị, 51 chương trình hành động, chương trình làm việc, 99 kế hoạch, 127 báo cáo chuyên đề và tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm theo từng chuyên đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Qua 5 năm chỉ đạo thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm những mặt làm được, chưa được như sau:

I. QUAN ĐIỂM LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận là tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Xây dựng đô thị văn minh, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư; phát huy tối đa mọi nguồn lực, các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế; từng bước hiện đại hóa các lĩnh vực Dịch vụ – Thương mại – Tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt chính sách xã hội, cải thiện môi trường và nâng dần chất lượng sống của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. PHONG CÁCH VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc; mối quan hệ trong lãnh đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Quận ủy với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được cụ thể hóa thành các qui chế thực hiện chặt chẽ.

Các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố được Quận nghiêm túc triển khai thực hiện, cụ thể hóa thành các chương trình hành động gắn với thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Trong tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, luôn ý thức việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ các quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Quan tâm cải tiến và nâng cao chất lượng hội nghị, sinh hoạt Ban Chấp hành theo chuyên đề và dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp các giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phân công Quận ủy viên theo dõi phụ trách hoạt động cơ sở và tham gia hoạt động nhóm Quận ủy viên về các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho từng đồng chí Quận ủy viên phát huy năng lực, kiến thức của mình trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Luôn trân trọng tiếp thu, phát huy những ý kiến đóng góp xây dựng của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí cán bộ chủ chốt Quận các thời kỳ đã nghỉ hưu.

Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy có nhiều nét mới, tăng cường đi cơ sở, giải quyết ngay những vấn đề khó khăn, bức xúc của cơ sở. Trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, Ban Chấp hành luôn chú ý kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo toàn diện với trọng tâm, trọng điểm; kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng và phát huy các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình. Thẳng thắn nhìn nhận yếu kém, sẵn sàng học tập, phát huy những kinh nghiệm hay của các địa phương khác.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Ưu điểm

Các mặt công tác trên lĩnh vực quản lý đô thị có sự chuyển biến rõ nét, các phong trào vận động hiến đất mở rộng hẻm, chỉnh trang vỉa hè, xây dựng mảng xanh tiếp tục thu hút được sự tham gia hưởng ứng của nhân dân. Quận đã chủ động mời gọi các nhà đầu tư có năng lực tham gia các dự án chỉnh trang đô thị, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các khu vực đông nhân dân lao động. Trong thực hiện các dự án, luôn bảo đảm lợi ích của người dân, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, các hộ dân trong diện phải giải tỏa đều được sắp xếp tái định cư hoặc tạo điều kiện di dời đến nơi ở mới ổn định cuộc sống. Đến nay nhiều dự án đã hoàn thành, nhiều nhà cao tầng, khu căn hộ cao cấp đi vào hoạt động góp phần làm cho bộ mặt Quận ngày càng khang trang, hiện đại.

Kinh tế phát triển đúng định hướng thương mại – dịch vụ, quản lý tài chính ngân sách chặt chẽ, hiệu quả quan tâm cải cách thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh; công tác hậu kiểm, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại được tăng cường; hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể được củng cố và nâng chất; đã giải quyết cơ bản các tồn đọng của các doanh nghiệp Nhà nước do Quận quản lý. Doanh thu thương mại dịch vụ hàng năm tăng bình quân 36,9%; hoàn thành và thu vượt dự toán ngân sách Thành phố giao với tỉ lệ năm sau cao hơn năm trước, đã trở thành một trong những địa phương có mức thu ngân sách trên một ngàn tỷ từ năm 2007.

Công tác quản lý chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng dự toán, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, dành tỷ lệ hợp lý ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội.

Lĩnh vực quản lý văn hóa – xã hội, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng được chú trọng và thực hiện hiệu quả, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư có nhiều chuyển biến; phát huy tốt các nguồn lực xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, dân nghèo trong và ngoài Quận, hoàn thành trước thời hạn 3 năm chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2 theo tiêu chuẩn của Thành phố và đến cuối năm 2009 toàn Quận không còn hộ nghèo dưới 8 triệu đồng/người/năm. Hoàn thành qui hoạch mạng lưới giáo dục, hệ thống trường lớp được đầu tư nâng cấp, chất lượng dạy và học từng bước nâng cao; giữ vững thành tích chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục bậc trung học; chú trọng xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao với các hình thức phong phú đa dạng và hướng về cơ sở. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân được thực hiện tốt và bảo đảm giữ vững chỉ tiêu tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

Quốc phòng – an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác huấn luyện, phát triển củng cố lực lượng chính qui, dự bị động viên, dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu đảm bảo thực hiện tốt với chất lượng chính trị ngày càng được nâng cao; thường xuyên chỉ đạo nắm chắc tình hình, bổ sung hoàn thiện và tổ chức diễn tập hàng năm đạt hiệu quả cao. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm ở cả hai cấp quận – phường, đúng luật định và có chất lượng, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ mỗi năm đạt từ 5- 6% so với tổng số quân giao.

Vai trò quần chúng trong thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm được phát huy tích cực, nhiều địa bàn được chuyển hóa, các chuyên đề phát huy vai trò của nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư bước đầu có chuyển biến, đã kéo giảm 16,1% số vụ phạm pháp hình sự, khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Công tác thi hành và bảo vệ pháp luật được chú trọng, một số mặt yếu kém trong công tác tư pháp đã được khắc phục; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng qui trình, thẩm quyền; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và công tác hòa giải tại cơ sở được đẩy mạnh.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đạt một số kết quả khả quan, nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai thực hiện hiệu quả tại các đơn vị. Qua thực hiện Cuộc vận động, ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình, tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên bước đầu được nâng lên; nội dung sinh hoạt chi bộ thiết thực hơn; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, nhất là ở bộ phận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Phương thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới, chất lượng học tập các nghị quyết của Đảng được nâng lên; công tác sơ, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được chỉ đạo thực hiện tốt, đúc kết nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội. Mở nhiều lớp sơ, trung cấp chính trị, lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, cán bộ Mặt trận, đoàn thể và các lớp chuyên ngành theo yêu cầu của thực tiễn.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có sự chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình, gắn liền và giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra tại cơ sở. Các mô hình tổ chức chi bộ Quân sự, cơ quan phường được củng cố kiện toàn và ngày càng phát huy tác dụng tốt. Công tác xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân được quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Công tác phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên hàng năm ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng được yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Công tác tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp đảng viên mới được các cấp ủy Đảng quan tâm hơn, phát triển đảng viên đạt yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, tỉ lệ đảng viên mới kết nạp trong lực lượng đoàn viên thanh niên tăng hơn, chú trọng phát triển Đảng trong khu vực trường học, đảng viên là học sinh phổ thông, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, tiểu thương.

Công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ đúng quy trình, được nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ, mạnh dạn bố trí đề bạt cán bộ trẻ vào các chức danh chủ chốt, bên cạnh đó tập trung đào tạo lý luận chính trị, đại học, trên đại học chuyên ngành cho cán bộ diện qui hoạch.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động; triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định mới của Điều lệ Đảng. Các Ban Đảng tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các chuyên đề thuộc lĩnh vực các Ban phụ trách; mối quan hệ phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra và các cơ quan pháp luật ngày càng tốt hơn.

Công tác xây dựng chính quyền được tăng cường, các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đạt được một số tiến bộ. Các kỳ họp HĐND có nhiều đổi mới, chất lượng kỳ họp và tiếp xúc cử tri được cải tiến nâng cao, dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn; hoạt động giám sát ngày càng chất lượng hơn. Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường, Quận ủy đã lãnh đạo tổ chức tốt việc tổng kết nhiệm kỳ và việc bổ nhiệm chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên UBND Quận, phường đúng luật định, đồng thời lãnh đạo chuyển đổi phương thức hoạt động phù hợp với cơ chế mới; vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể được phát huy hơn.

Việc thực hiện cải cách hành chính được đẩy mạnh, các cơ quan Nhà nước đã quan tâm hơn đến quyền lợi của nhân dân và biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, bước đầu đã giảm được phiền hà cho người dân, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, gây khó dễ cho người dân.

Công tác vận động quần chúng từ Quận đến cơ sở đều có sự chuyển biến rõ nét, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở từng bước đi vào chiều sâu; tập trung thực hiện nhiều chương trình hành động gắn liền với vấn đề an sinh xã hội, củng cố niềm tin của quần chúng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; các phong trào quần chúng thu hút được đông đảo người dân đồng tình; các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm huy động được sức dân như hiến đất mở rộng hẻm, chỉnh trang vỉa hè, xây dựng mảng xanh ở nhiều phường trở thành những điển hình để nhân rộng. Tỷ lệ đảng viên tham gia công tác vận động quần chúng tăng hơn nhiệm kỳ trước (trên 80%).

Công tác dân vận của chính quyền đã có nhiều đổi mới, xây dựng tác phong làm việc trọng dân, gần dân, với phương châm “Mỗi cán bộ, công chức là một cán bộ dân vận khéo”.

Hệ thống khối dân vận Quận, phường được củng cố, kiện toàn, chú trọng tăng cường đội ngũ làm công tác dân vận ở khu phố, qua đó vai trò của Mặt trận và các đoàn thể được phát huy tốt hơn, từng bước khắc phục bệnh hành chính, chuyển trọng tâm hoạt động về cơ sở với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, mang ý nghĩa thiết thực; tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt vai trò giám sát trong xây dựng Đảng, chính quyền góp phần tích cực vào thành quả chung của quận. Các đơn vị đều được Thành phố xếp loại xuất sắc.

2. Khuyết điểm

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị, có lúc chưa phát huy đúng mức các lợi thế, nguồn lực, sức mạnh của Quận; một số dự án công trình trọng điểm đề ra trong nhiệm kỳ chưa thực hiện được; việc triển khai thực hiện phương án xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tạo nguồn kinh phí đầu tư dự án còn chậm. Trật tự văn minh đô thị chưa đạt yêu cầu đề ra, tình trạng vi phạm xây dựng, buôn bán lấn chiếm vỉa hè vẫn còn, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị chưa cao.

- Công tác quản lý Nhà nước về kinh tế có lúc chưa theo kịp sự phát triển của xã hội; sự phối kết hợp với các sở ngành chức năng Thành phố chưa đồng bộ, thiếu các giải pháp hiệu quả trong nắm bắt và kiểm tra biến động, hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tình hình nợ đọng có xu hướng tăng, công tác quản lý thuế đôi lúc thiếu chặt chẽ và thiếu biện pháp hữu hiệu để khắc phục. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư chậm; thiếu các giải pháp hiệu quả trong tiết kiệm chi ngân sách trên một số lĩnh vực.

- Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa chưa theo kịp diễn biến phức tạp của nền kinh tế thị trường; việc triển khai thực hiện qui hoạch mạng lưới trường lớp, thực hiện chủ trương xã hội hóa phát triển y tế, văn hóa, thể thao còn hạn chế; đội ngũ y bác sĩ còn thiếu, thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại mạng lưới y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao chưa được chú trọng đúng mức.

- Tỉ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chưa đạt chỉ tiêu, tỉ lệ điều tra khám phá án thấp; tỉ lệ tái nghiện ma túy tương đối cao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp để trấn áp các loại tội phạm. Công tác cải cách tư pháp thiếu đồng bộ.

- Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số ít cơ sở Đảng chưa thực sự phong phú, đa dạng, chưa lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Việc phát hiện và giới thiệu các gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là trong cán bộ chủ chốt chưa nhiều.

- Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên có lúc thiếu chặt chẽ; còn thiếu đội ngũ cán bộ có trình độ nghiệp vụ chuyên ngành; chưa đạt chỉ tiêu đảng viên là cán bộ đương chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

- Việc phát hiện tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm có lúc chưa kịp thời, giải quyết đơn thư khiếu tố còn kéo dài; có nơi xử lý kỷ luật đảng viên chưa đảm bảo quy trình, thủ tục.

- Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng chưa đồng bộ, chất lượng tổng kết các hoạt động thực tiễn chưa cao, công tác đi cơ sở chỉ tập trung ở khối phường và một số đảng bộ lớn.

- Công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế, vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức ý thức phục vụ nhân dân và tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao, gây phiền hà, nhũng nhiễu làm giảm niềm tin của nhân dân.

- Công tác vận động quần chúng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đôi lúc còn mang tính hành chính; thiếu biện pháp hiệu quả trong tập hợp xây dựng lực lượng, nhất là lực lượng nòng cốt chính trị.

IV. NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

1. Nguyên nhân ưu điểm

Từng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận luôn, gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, giản dị, gần dân, tạo được sự tín nhiệm trong đảng viên, quần chúng nhân dân.

Tiếp tục phát huy, thể hiện tình cảm cách mạng, tập trung chăm lo và dành thời gian thăm hỏi động viên đảng viên lớn tuổi, ốm đau, các gia đình chính sách, người nghèo; luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản ảnh của đảng viên và quần chúng đối với hoạt động của Đảng bộ.

Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; nghiêm túc chỉ đạo các cơ sở Đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên gương mẫu trong thực hiện chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Nguyên nhân hạn chế

Một số đồng chí Quận ủy viên chưa tích cực thực hiện chế độ làm việc theo nhóm công tác, có đồng chí ít đi cơ sở, chưa gắn và dự sinh hoạt thường xuyên với cơ sở được phân công phụ trách.

Việc phân công Quận ủy viên phụ trách cơ sở chỉ mới tập trung ở khối phường là chủ yếu, chưa tập trung đầu tư nhiều cho việc phân công trực tiếp phụ trách đều khắp các cơ sở Đảng, đặc biệt là các lĩnh vực như quản lý đô thị, tài chính, giải phóng mặt bằng ...

Một số đồng chí Quận ủy viên còn ít tham gia trong đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của tập thể hoặc thiếu chuẩn bị để tham gia ý kiến và thường chỉ đi sâu vào lĩnh vực phụ trách, chưa bao quát đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực công tác đã ảnh hưởng đến sự lãnh đạo chung của tập thể.

Vẫn còn một số ít đồng chí Quận ủy viên còn e dè, ngại va chạm, chưa thẳng thắn đấu tranh trong xây dựng nội bộ.

3. Một số kinh nghiệm thực tiễn

Một là, phải giữ vững đoàn kết trong Đảng, đặc biệt là mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong Ban Chấp hành. Trong lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phải kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo toàn diện với trọng tâm, trọng điểm; kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng và phát huy các mô hình, cách làm hay, các gương điển hình.

Hai là, phải luôn nêu cao vai trò gương mẫu của Ủy viên Ban Chấp hành, của cán bộ chủ chốt trong thực hiện nói đi đôi với làm. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ; mạnh dạn đổi mới công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ, lấy hiệu quả công việc để đánh giá cán bộ.

Ba là, phải tăng cường đi cơ sở, luôn gắn bó mật thiết với cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết các khó khăn bức xúc ngay tại cơ sở. Khi đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải có điều tra, khảo sát, lấy ý kiến từ cơ sở để đảm bảo việc thực hiện mang tính khả thi cao.

Bốn là, tập thể Ban Chấp hành và mỗi Quận ủy viên phải thực sự là trung tâm đoàn kết, có uy tín, thu hút và phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm, chăm lo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động.

Năm là, phải luôn trân trọng và phát huy trí tuệ, những đóng góp tâm huyết của các bậc lão thành, các đảng viên cao tuổi Đảng, các đồng chí cán bộ chủ chốt Quận các thời kỳ đối với hoạt động của Đảng bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của mình. Đồng thời, căn cứ kiểm điểm này, từng đồng chí Quận ủy viên liên hệ kiểm điểm cá nhân vào cuối nhiệm kỳ để rút ra những ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm cho bản thân.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

Thông báo