Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 - Nhiệm kỳ VII (1996-2000)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII đã bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành, sau đó 7 đồng chí chuyển công tác về Thành phố; 1 đồng chí thôi Quận ủy viên, 2 đồng chí bị kỷ luật cách chức Quận ủy viên; đồng thời được tăng cường 2 đồng chí và bổ sung 4 đồng chí. Đến nay Ban Chấp hành có 30 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ có 8 đồng chí.

Nhận rõ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, Quận ủy nhiệm kỳ qua đã phấn đấu tăng cường đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần VII đề ra. Những kết quả đạt được, nhất là những tồn tại, được trình bày trong Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Đảng bộ đều có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của Ban Chấp hành. Trong báo cáo này chỉ tập trung kiểm điểm những ưu, khuyết điểm chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; phong cách, lề lối làm việc; phẩm chất đạo đức lối sống của Ban Chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ.

I. VỀ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA CẤP TRÊN:

Trong nhiệm kỳ, Quận uỷ và Ban Thường vụ Quận uỷ đã đề ra 25 nghị quyết, 10 chỉ thị, 76 kế hoạch, 7 chương trình hành động, ra 401 quyết định trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng và công tác tổ chức cán bộ nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận. Các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ phần lớn đều đúng và phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng; mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VII; tương đối sát với thực tế.

1- Lãnh đạo kinh tế:

- Ưu điểm: Quán triệt tư tưởng "Lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm và công tác xây dựng Đảng là then chốt" và bám sát định hướng kinh tế do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII đề ra; đặc biệt là từ năm 1998, Quận uỷ triển khai chương trình hành động về tiếp tục đổi mới, phát huy nội lực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII), tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, phát huy tiềm năng, ưu thế của địa bàn, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Dịch vụ - thương mại - công nghiệp, đồng thời chủ động đề xuất và thực hiện một bước cải tiến thủ tục hành chánh trong việc cấp phép kinh doanh; xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế, từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế.

- Tồn tại, khuyết điểm: Không đạt được các chỉ tiêu và các công trình trên lĩnh vực này do Nghị quyết Đại hội VII đặt ra, do nhiều nguyên nhân; trong đó có một số chỉ tiêu không sát, nhưng nguyên nhân chính là Ban Chấp hành thiếu kiên quyết trong chỉ đạo tổ chức, chậm có phương án khả thi để quy hoạch ngành nghề, cụm thương mại - dịch vụ; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế vẫn còn lỏng lẻo; đáng chú ý là một số doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, công nợ tồn đọng, đổ vỡ đến nay Quận vẫn còn phải tiếp tục xử lý. Kinh tế tư nhân tuy có tăng về lượng, nhưng vốn đầu tư thấp và mang tính tự phát. Việc thu hút vốn đầu tư tăng không đáng kể so với trước khi có nghị quyết Trung ương 4, thiết bị và công nghệ chậm đổi mới, sức cạnh tranh còn yếu.

- Về trách nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy đối với sự đổ vỡ một số doanh nghiệp do Quận quản lý: Đầu năm 1997, xí nghiệp May Xuất khẩu, công ty Thương mại - Vật tư, công ty Epco lần lượt đổ vỡ gây tổn thất vô cùng nghiêm trọng trên nhiều mặt. Qua hơn 3 tháng tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận, các chi ủy, chi bộ tại các doanh nghiệp này và những cá nhân có liên quan trách nhiệm. Ban Chấp hành mà trực tiếp là Ban Thường vụ Quận uỷ đã nghiêm khắc đề xuất Thành ủy xử lý; đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy trực tiếp xử lý bằng các hình thức kỷ luật các tập thể và cá nhân vi phạm (có báo cáo riêng).

Qua những bài học kinh nghiệm được rút ra từ khuyết điểm, sai phạm trong lãnh đạo các doanh nghiệp nói trên, Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận ủy khóa VII đã tập trung nhiều công sức cho công tác xây dựng Đảng, nhất là trong các doanh nghiệp nhà nước: Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện Quy định 49-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch 01-KH/TW của Bộ Chính trị; chặt chẽ hơn đối với công tác cán bộ của các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước; thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Thường vụ Quận uỷ đã phát hiện, đặt vấn đề và đề xuất một số ý kiến trong việc định giá trị tài sản doanh nghiệp và cổ phần hóa các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ, quan tâm hơn đến kinh tế hợp tác; nghiên cứu xây dựng đề án quy hoạch phát triển kinh tế… Đến nay, mặc dù hoạt động sản xuất - kinh doanh mức tăng trưởng còn thấp so với số liệu thời kỳ trước 1996, nhưng thực tiễn cho thấy là đã hạn chế giảm sút rất lớn, cá biệt có một số ngành hàng, doanh nghiệp không chỉ trụ lại được mà đã có bước tăng trưởng.

2- Lĩnh vực quản lý đô thị :

- Ưu điểm: Quận ủy đã xem công tác quản lý đô thị là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của một quận thuộc địa bàn trung tâm Thành phố. Ban Thường vụ Quận uỷ đã thảo luận để hoàn chỉnh, trình Thành phố phê duyệt quy hoạch tổng thể đến năm 2010, lãnh đạo triển khai thực hiện. Trong đó, đã xác định trọng tâm, tập trung chỉ đạo chương trình Nhiêu Lộc, rạch Bùng Binh từ việc xây dựng chung cư, đến việc thực hiện đúng chính sách, vận động nhân dân tự giác di dời, tái định cư đạt kết quả khá tốt. Đã tập trung cho công tác xây dựng nhiều công trình mới; hệ thống cống rãnh, đường hẻm ở 14 phường về cơ bản đã được duy tu, nâng cấp; công tác vệ sinh môi trường được quan tâm. Nhờ vậy, trong vài ba năm trở lại đây, bộ mặt đô thị của quận 3 thay đổi khá rõ.

- Khuyết điểm, tồn tại: Tồn tại lớn nhất là nhận thức về công tác quản lý đô thị trong các ngành, các phường và trong nhân dân chưa nâng lên tương xứng với đặc thù một vùng đô thị trung tâm, còn nhiều hạn chế trong việc vận động nhân dân tham gia đóng góp để xây dựng và quản lý đô thị, cơ sở hạ tầng, các biện pháp lãnh đạo công tác quản lý đô thị chưa thật sát, kiên quyết và đồng bộ nên việc thực hiện các Nghị định về trật tự đô thị đạt kết quả thấp; tình trạng lấn chiếm, xây dựng sai giấy phép còn khá phổ biến; một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản chưa được quản lý chặt chẽ, dẫn đến sai phạm trong quản lý nguồn vốn và chất lượng công trình; một số công trình do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đưa ra nhưng không thực hiện được.

3- Lĩnh vực văn hóa – xã hội :

- Ưu điểm: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VIII đã xác định quan điểm “Phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội". Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực này, Quận uỷ đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo sơ kết, tổng kết, từ đó đã bổ sung cách đặt vấn đề là tăng cường đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục trong lãnh đạo đã phát huy nhân rộng điển hình tốt, khơi gợi, phát huy nguồn lực từ trong quần chúng vào các phong trào xã hội, đạt kết quả thiết thực, đồng thời đẩy mạnh xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa; phát huy và nhân rộng gương người tốt việc tốt… kiên quyết và kiên trì lành mạnh hóa môi trường văn hóa xã hội, vừa tập trung xây dựng và phát huy nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, vừa tích cực kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội và những vi phạm đạo đức, văn hóa trong khách sạn, nhà hàng, trong kinh doanh văn hoá phẩm; chuyển một số nhà hàng, khách sạn thành trường học, nhà luyện tập thể dục thể thao, bệnh viện. Đầu tư nâng cấp sửa chữa và xây dựng mới nhiều trường lớp; từng bước củng cố và nâng cao chất lượng dạy và học; số học sinh tốt nghiệp các cấp tăng đều qua từng năm học.

Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh có chú trọng hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có tăng lên, góp phần xây dựng lại lòng tin của quần chúng vào sự lãnh đạo xã hội của Đảng bộ, chính quyền Quận.

- Khuyết điểm, tồn tại: Mặt tồn tại trên lĩnh vực này là cơ sở vật chất văn hóa, thể dục thể thao và y tế chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng và phát triển của một quận trung tâm Thành phố. Công tác kiểm tra việc thực hiện luật lao động ở các doanh nghiệp có tiến hành nhưng chưa đạt yêu cầu quản lý. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa xã hội còn nhiều tồn tại, chưa theo kịp tình hình.

4- Giữ gìn an ninh chính trị trật tự xã hội; thực hiện công tác quốc phòng và quân sự địa phương:

- Ưu điểm: Quận uỷ nhận thức kinh tế - xã hội phát triển là cơ sở tiền đề để ổn định chính trị – trật tự xã hội và ngược lại, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự là yếu tố để đảm bảo kinh tế - xã hội phát triển, hàng năm đều có nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này. Tập trung chỉ đạo và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết nói trên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận được giữ vững.

- Khuyết điểm, tồn tại: Chưa thực hiện tốt công tác giáo dục nội bộ và nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, chống diễn biến hòa bình. Trật tự xã hội ngày càng phức tạp, tính chất tội phạm hình sự ngày càng nghiêm trọng, nạn ma túy có lúc tăng đột biến và đến nay giảm không đáng kể và chưa căn cơ. Chưa phát huy đầy đủ sức mạnh của nhân dân, của hệ thống chính trị cùng tham gia phòng, chống tội phạm. Giao quân nghĩa vụ quân sự tuy đủ về số lượng, nhưng chưa đảm bảo chất lượng; chất lượng và hoạt động thực tế của lực lượng dân quân, tự vệ đạt kết quả thấp, công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ chưa chuyển biến rõ.

5- Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng:

5.1- Công tác xây dựng Đảng:

- Ưu điểm: Đầu nhiệm kỳ, Quận ủy đã có nghị quyết về công tác tư tưởng - văn hóa đến năm 2000. Ban Thường vụ Quận uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết này, đã góp phần giải quyết nhận thức chính trị trong cán bộ, đảng viên và trong hướng dẫn dư luận xã hội.

Trong công tác cán bộ, Quận ủy đã tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ đề ra quy chế quản lý, nhận xét, lựa chọn, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể, phường, trường học. Tập trung cho công tác phát triển đảng.

Việc đánh giá phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên luôn được đề cao và vươn tới thực chất không chạy theo thành tích, hình thức; kiên trì thúc đẩy, nâng cao sức chiến đấu, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong từng loại hình cơ sở. Khôi phục, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra của cơ sở Đảng; đề cao và phát huy vai trò chủ động của cấp uỷ cơ sở trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

- Khuyết điểm, tồn tại: Trước những chuyển động tình hình thế giới và khu vực, đã có một số ít cán bộ đảng viên thể hiện sự phai nhạt lý tưởng, mơ hồ, dao động, hoài nghi về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng nước ta; nhưng các biện pháp giáo dục lý tưởng và phẩm chất chính trị chưa có hệ thống; chưa phù hợp với tình hình thực tế ở từng loại hình cơ sở. Có lúc, có nơi thiếu kết hợp giữa giáo dục chính trị với hành động thực tiễn. Trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ cũng còn một số sai sót, mà chủ yếu là khâu nhận xét, đánh giá cán bộ còn chủ quan, thiếu khoa học, có trường hợp bố trí cán bộ không sát, đúng... Việc tạo nguồn còn yếu nên chỉ đạt 91% mức phấn đấu về phát triển Đảng do Nghị quyết Đại hội VII đề ra. Một số cơ sở Đảng do Quận uỷ viên phụ trách không giữ được hoặc không vươn lên được trong sạch vững mạnh.

 5.2- Lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền:

- Ưu điểm: Từ bài học của những khuyết điểm trong công tác quản lý và công tác xây dựng chính quyền, Quận uỷ đã tập trung lãnh đạo công tác bầu cử Hội đồng nhân dân khóa VII thành công; dồn sức cho công tác nhân sự Uỷ ban nhân dân Quận, phường, kiện toàn lại một số phòng chuyên môn. Đến nay, Uỷ ban nhân dân Quận đã từng bước phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện nghiêm túc luật và pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh. Phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ chính trị của Quận.

- Khuyết điểm, tồn tại: Năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, trong đó đáng chú ý là năng lực quản lý điều hành, tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân và các phòng chuyên môn. Sự phân công, phân cấp trách nhiệm tham mưu giữa các cơ quan chuyên môn chưa rõ, dẫn đến công tác quản lý thiếu hiệu quả. Cả cơ quan cấp quận và cơ sở đều có mặt hạn chế trong nắm bắt và giải quyết chưa kịp thời những yêu cầu của dân trong cuộc sống.

5.3- Lãnh đạo công tác vận động quần chúng:

- Ưu điểm: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 8B (khoá VI), Quận ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên chăm lo đời sống quần chúng, kiên trì vận động và tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phân công đảng viên làm công tác quần chúng. Các cấp chính quyền có sự phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với từng giới; chuyển hướng công tác vận động quần chúng về cơ sở. Chủ trương lấy khu phố làm địa bàn để tổ chức quản lý, để vận động phong trào hành động cách mạng đã có tác dụng thiết thực, có kết quả ban đầu.

- Khuyết điểm, tồn tại: Trong nội bộ vẫn chưa có sự đồng bộ về nhận thức và hành động đối với công tác vận động quần chúng. Một số cấp ủy Đảng làm công tác dân vận mang tính chất hành chánh, thiếu năng động. Một số cơ quan chính quyền còn có những cán bộ, công chức, viên chức chưa quán triệt đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác vận động quần chúng; chưa phát huy đúng mức quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện kỷ cương, pháp luật chưa nghiêm. Mặt trận và các đoàn thể tuy có tập hợp được quần chúng vào tổ chức, nhưng tỷ lệ chưa cao; ảnh hưởng của các đoàn thể vào các tầng lớp quần chúng còn hạn chế. Việc xây dựng lực lượng nòng cốt trong đồng bào có đạo, thân nhân kiều bào, trong các giới chưa có kết quả rõ rệt.

II. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ:

- Ưu điểm: Trong hoạt động, Ban Chấp hành Đảng bộ đã xây dựng và luôn chấp hành quy chế; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ được nền nếp hoạt động; thường xuyên cải tiến chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; phân công Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành gắn với cơ sở phường.

Ban Chấp hành Đảng bộ luôn thể hiện sự thống nhất cao trong lãnh đạo; đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Ban Chấp hành có tranh luận nhằm tìm ra điểm chung cơ bản; thẳng thắn đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết trong Ban Chấp hành.

Ban Chấp hành lãnh đạo bằng nghị quyết, chỉ thị, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện các nghị quyết. Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý Ban Thường vụ đều có hướng dẫn nội dung trọng tâm công tác, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đến cơ sở để tổ chức thực hiện.

2- Khuyết điểm, tồn tại: Quận ủy triển khai rất nhiều nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, nhưng có nghị quyết còn thiếu những biện pháp cụ thể, sát hợp, chưa thu thập được đầy đủ ý kiến cơ sở, chưa đeo bám và sửa chữa kịp thời các vấn đề tồn tại, thiếu sót qua thực tiễn.

Công tác kiểm tra có tiến hành, nhưng việc phát hiện sai phạm, phát huy tính đấu tranh xây dựng nội bộ của cơ sở còn hạn chế. Chưa xử lý tốt quan hệ giữa toàn diện trọng điểm; giữa trọng tâm và cấp bách cho nên chất lượng thực hiện có lúc chưa đạt yêu cầu đề ra.

Có một số Quận ủy viên chưa tích cực đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của tập thể hoặc thiếu chuẩn bị để tham gia ý kiến, thường chỉ quan tâm đến lĩnh vực mình phụ trách, chứ chưa bao quát vào sự lãnh đạo tập thể trên các mặt công tác của Đảng bộ; có phần do cách gợi ý, nêu vấn đề, do thông tin của Thường vụ Quận uỷ, Thường trực Quận uỷ chưa đủ để thu hút sự tham gia của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành.

Là một Đảng bộ có rất nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí và cựu chiến binh có phẩm chất đạo đức, tích luỹ nhiều kinh nghiệm; nhưng việc tổ chức thông tin chưa chu đáo, không kịp thời; việc phát huy trí tuệ của các đồng chí đóng góp vào công tác của Quận ủy chưa được nhiều.

III. PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA VII

1- Ưu điểm: Đa số các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa VII đều coi trọng việc phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, lối sống lành mạnh, giản dị; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, có đấu tranh xây dựng, có ý thức giáo dục người thân trong gia đình chấp hành đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tham gia vào các đoàn thể chính trị xã hội và hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng tại nơi cư trú.

2- Tồn tại: Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII, có một số uỷ viên đã vi phạm nguyên tắc Đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật: 01 bị khai trừ, 01 bị cách chức Quận uỷ viên, 01 bị cảnh cáo và cho thôi cấp ủy; 01 bị khiển trách.

* *

Từ những ưu điểm, khuyết điểm và tồn tại nêu trên, có thể kết luận rằng Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa VII đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 3 lần thứ VII đề ra và rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn sau đây:

Một là, trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành phải giữ vững các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Hoạt động của Ban Chấp hành phải theo qui chế, qui định cụ thể, giữ vững đoàn kết trong Đảng bộ.

Hai là, phải đảm bảo dân chủ trong nội bộ Đảng trên tinh thần tự phê bình và phê bình. Mở rộng dân chủ, biết lắng nghe ý kiến cơ sở; phát huy sự đồng tình, góp sức của các đồng chí cách mạng lão thành, các nhà khoa học, cán bộ hưu trí nhiệt tình, tâm huyết và sự đóng góp của quần chúng về trí tuệ, kinh nghiệm, công sức cho các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ.

Ba là, việc đề ra các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ phải xuất phát từ lợi ích chính đáng nhân dân. Tránh chủ quan, nóng vội không gắn với thực tiễn ở cơ sở. Phân công cán bộ phụ trách, theo dõi cơ sở, cùng cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Bốn là, phải thường xuyên làm tốt công tác cán bộ, từ qui hoạch tạo nguồn đến đánh giá, bổ nhiệm, giao việc và quản lý cán bộ, công chức. Không ngừng nâng chất đội ngũ cán bộ đương nhiệm, đồng thời, giải quyết tốt các vấn đề chính sách đối với cán bộ; các ủy viên Ban Chấp hành phải gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Năm là, phải không ngừng cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành sâu sát, cụ thể, hiệu quả. Phải tập trung giải quyết các vấn đề bức bách của Đảng bộ, đặc biệt là các vấn đề xây dựng Đảng, quản lý đô thị, phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trên đây là những ưu, khuyết điểm chính trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII; xin nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội.

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 3 KHÓA VII

Thông báo