Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ X (2010 - 2015)

(Do đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3 nhiệm kỳ X trình bày tại Đại hội ngày 3/8/2015)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X bầu Ban Chấp hành gồm 43 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ Quận ủy có 13 đồng chí; từ đầu nhiệm kỳ đến nay do yêu cầu công tác, Thành phố đã quyết định điều động, luân chuyển 8 đồng chí (5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ) và nghỉ hưu 1 đồng chí; nhằm kiện toàn bộ máy, Ban Thường vụ Quận ủy đã đề nghị Thành ủy chỉ định, bổ sung thêm 6 Ủy viên Ban Chấp hành và 3 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Hiện nay, Ban Chấp hành có 40 đồng chí (khuyết 3 đồng chí), có 12 Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy (khuyết 1 đồng chí).

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 3 lần thứ X đề ra với tinh thần tự phê bình và tiếp thu phê bình, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khóa X nghiêm túc kiểm điểm về trách nhiệm, vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:

I. ƯU ĐIỂM

1. Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy

1.1. Công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X

Về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, tập trung lãnh đạo theo hướng bền vững, đạt kết quả bước đầu góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận. Đã hoàn thành và công bố các đề án quy hoạch; công tác quản lý đô thị với trọng tâm là cải tiến các quy trình thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ hành chính công; huy động nhiều nguồn lực, nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, nâng cấp vỉa hè, kết hợp ngầm hóa điện, viễn thông, chiếu sáng và tạo mới mảng xanh, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của quận, ưu tiên xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình phúc lợi.

Kinh tế tiếp tục phát triển theo đúng định hướng dịch vụ - thương mại, quản lý tài chính ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, thực hiện mô hình “một cửa liên thông” trong đăng ký kinh doanh; tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động ổn định; cơ bản đã hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước do quận quản lý. Doanh thu thương mại - dịch vụ hàng năm tăng bình quân 17,32%, công tác thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán; công tác quản lý chi ngân sách đảm bảo nguyên tắc kịp thời, công khai, minh bạch, đúng dự toán, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, giáo dục y tế và an sinh xã hội.

Các hoạt động văn hóa - xã hội có bước phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, thiết thực; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, nhân ái, nghĩa tình. Phát huy tốt các nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách, dân nghèo trong và ngoài quận, hoàn thành trước thời hạn 2 năm chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá” giai đoạn 3 theo tiêu chuẩn của Thành phố và đến cuối năm 2014, toàn quận không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 16 triệu đồng/người/năm. Hoàn thành quy hoạch mạng lưới giáo dục đến năm 2020, hệ thống trường lớp được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới; chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng cao, giữ vững thành tích; duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở, bậc trung học phổ thông; phong trào “Xây dựng xã hội học tập” được đẩy mạnh; chú trọng xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng các điểm sinh hoạt cộng đồng với các hình thức phong phú đa dạng và hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt và duy trì mức tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

Công tác xây dựng chính quyền được tập trung lãnh đạo, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có sự chuyển biến khá tốt trên các lĩnh vực, quan tâm khắc phục một số hạn chế ở những nơi có nhiều ý kiến dư luận chưa tốt, phức tạp, nhạy cảm trong lĩnh vực đô thị, tài nguyên môi trường; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều tiến bộ, tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Quan tâm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chuẩn mực ứng xử nơi công sở và thực hiện thanh tra công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, bước đầu đã giảm được tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu trong Nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức.

An ninh - quốc phòng được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Quận ủy luôn nắm sát tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tình huống phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng”; phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỷ lệ khám phá án tăng, không để phát sinh tụ điểm tệ nạn xã hội; công tác huấn luyện, củng cố phát triển lực lượng chính quy dự bị động viên, dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu đảm bảo thực hiện tốt với chất lượng chính trị ngày càng được nâng cao; thường xuyên xây dựng và củng cố lực lượng chính trị nòng cốt, phối hợp các lực lượng ứng phó kịp thời với các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Ban Chấp hành Đảng bộ chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc triển khai học tập, quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy, qua đó tạo được sự đoàn kết thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ[1]. Cụ thể hóa nghị quyết đại hội, đảm bảo sự lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực, tạo thuận lợi để các cấp ủy cơ sở Đảng và cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong từng năm của nhiệm kỳ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung lãnh đạo với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, gắn sát với quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; duy trì thường xuyên thông tin thời sự trong cán bộ, đảng viên, nhằm giúp cán bộ, đảng viên cảnh giác với các luận điệu phản động và những thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc, kịp thời có trọng tâm, trọng điểm; gắn việc quán triệt nghị quyết với việc xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể; tuyên truyền nhiệm vụ chính trị gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ.

Việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo bước chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, tác động tích cực đến nhận thức và hành động trong mỗi cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Quận ủy tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan chức năng đề ra các giải pháp khắc phục những sai sót trên lĩnh vực quản lý đô thị, giải quyết các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, qua đó tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền.

Công tác cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, có những chuyển biến tích cực, kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của quận. Quan tâm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ chủ chốt, cấp ủy cơ sở Đảng. Lãnh đạo công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo về chất lượng và tiêu chuẩn theo quy định[2]; công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện chặt chẽ, nền nếp, chủ động thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử chính trị, nhất là chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên, phục vụ tốt cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công tác tuyển dụng và phát triển Đảng; việc phân tích đánh giá chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất; tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng đề cương sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề ra nghị quyết sát với thực tiễn hướng đến chăm lo cho dân nhiều hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chất lượng và hiệu quả được nâng lên, nội dung chương trình và phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát khoa học hơn, từng bước đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát, quan tâm, giám sát các tổ chức và cá nhân có dư luận không tốt, phụ trách các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Lãnh đạo công tác dân vận đạt một số kết quả tích cực, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào thi đua dân vận khéo; chăm lo vấn đề an sinh xã hội, quan tâm giải quyết những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phát huy vai trò và tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội thông qua việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo quận với Nhân dân.

1.2. Về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc và giữ gìn đạo đức, lối sống

Về đổi mới phương thức lãnh đạo

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy luôn có sự thống nhất trong lãnh đạo, tổ chức, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của quận; dân chủ trong thảo luận và quyết định về các chủ trương, chính sách; về công tác cán bộ; về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, luôn ý thức việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ các quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách, chú trọng tinh thần tự phê bình và phê bình; kịp thời thảo luận để có các giải pháp khắc phục những thiếu sót; thực hiện đúng quy chế làm việc, phân công Quận ủy viên, Ban Thường vụ Quận ủy theo dõi, hướng dẫn cơ sở Đảng và phụ trách các nhóm theo lĩnh vực công tác; phân công cán bộ, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Quận ủy tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ và báo cáo, phản ánh tình hình với Thường trực Quận ủy, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Về lối làm việc

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện đúng quy chế làm việc, quan tâm đổi mới phong cách, lối làm việc, giảm bớt thời gian hội họp; tăng cường đi cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, động viên và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh của cơ sở, điều chỉnh, bổ sung giải pháp phù hợp với thực tiễn của quận.

Quan tâm rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, chất lượng nội dung các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được nâng cao, phát huy trí tuệ tập thể; dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận đối với những vấn đề còn có các ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất và quyết định triển khai thực hiện.

Duy trì và cải tiến chế độ làm việc định kỳ của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy; chế độ giao ban các Ban xây dựng Đảng hàng tuần; giao ban Thường trực Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận hàng tháng; giao ban bí thư các Đảng bộ, chi bộ cơ sở hàng quý, tổ chức thực hiện giao ban chuyên đề giữa Thường trực Quận ủy với các cơ sở Đảng; dành thời gian tiếp và lắng nghe ý kiến đảng viên, Nhân dân phản ánh và hiến kế các giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Về giữ gìn đạo đức, lối sống

Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và tiếp thu phê bình theo tinh thần Nghị quyếtTrung ương 4 khóa XI; tăng cường quản lý đảng viên, cán bộ công chức nhằm nêu cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong gương mẫu trong thực thi công vụ.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết nội bộ, gương mẫu trong công tác, sinh hoạt; có lối sống giản dị, lành mạnh, không xa hoa, lãng phí, đua đòi, phát huy tính chủ động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia góp ý vào sự lãnh đạo chung của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và thường xuyên gắn với hoạt động của cơ sở được phân công phụ trách. Trong phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đảm bảo thực hiện đúng theo quy chế làm việc của cấp ủy, Ban Thường vụ Quận ủy gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Quận ủy và Bí thư Quận ủy

Thường trực Quận ủy đã phát huy và thực hiện đúng chức trách, thẩm quyền theo Quy chế làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong chỉ đạo, điều hành đã kịp thời trao đổi, hội ý, đề ra kế hoạch và biện pháp chỉ đạo thực hiện. Quan tâm theo dõi nắm bắt tình hình, định hướng được công việc và công tác cán bộ để đưa ra Ban Thường vụ Quận ủy xem xét quyết định.

Từng đồng chí Thường trực Quận ủy đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, đảm bảo năng lực lãnh đạo, điều hành, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng.

Đối với Bí thư Quận ủy, trong nhiệm kỳ có 2 đồng chí đảm nhiệm (1 đồng chí đã được điều động đảm nhận công tác khác ở Thành phố). Cả 2 đồng chí khi đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Quận ủy đều phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ, thể hiện được bản lĩnh chính trị và công tác lãnh đạo, điều hành. Có đầu tư, nghiên cứu cải tiến phong cách làm việc, định hướng được nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành các cơ quan tham mưu. Với trách nhiệm người đứng đầu, luôn chấp hành quy chế làm việc, thể hiện vai trò hạt nhân, trung tâm xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện phát huy sức mạnh tập thể và từng thành viên Ban Thường vụ Quận ủy; những chủ trương, giải pháp về các vấn đề trên các lĩnh vực công tác do Ban Thường vụ đề ra đều được thảo luận, thống nhất cao của thành viên Ban Thường vụ thông qua sự nhất trí đồng thuận của Thường trực Quận ủy, trong đó nổi bật vai trò định hướng quan trọng của đồng chí Bí thư Quận ủy giúp công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ đạt được kết quả tốt.

Thường trực Quận ủy và đồng chí Bí thư Quận ủy đều xác định cán bộ là then chốt, quyết định sự thành bại của công việc, vì vậy luôn quan tâm đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ[3].

II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM

1. Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ quận

Việc đánh giá, sơ kết, tổng kết, nhân rộng các giải pháp, mô hình hiệu quả, đúc kết kinh nghiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội của Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết có lúc chưa được quan tâm đúng mức để đáp ứng kịp yêu cầu phát triển bền vững của quận.

Một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm, có đồng chí ít đi cơ sở, chưa gắn và dự sinh hoạt thường xuyên với cơ sở được phân công phụ trách; thiếu tính chủ động trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ được phân công; ít tham gia đóng góp trí tuệ vào sự lãnh đạo chung của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Việc đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện có lúc, có nơi, có lĩnh vực chưa sát, hiệu quả đạt được chưa cao. Tuy có tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 14 chương trình, nghị quyết nhưng chưa thành nền nếp định kỳ hàng năm để tác động, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị trong thực hiện.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số nơi chưa thực chất; trật tự đô thị một số tuyến đường chưa tốt, tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường để kinh doanh, mua bán hàng rong vẫn còn phổ biến, tình trạng xả rác và nước thải không đúng nơi quy định chưa được xử lý nghiêm.

2. Đối với Ban Thường vụ Quận ủy

Việc đề ra một số nghị quyết, chương trình làm việc chưa sát thực tiễn, việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình làm việc của Ban Thường vụ Quận ủy còn hạn chế nhưng chưa được góp ý, phê bình, chấn chỉnh đúng mức. Một số kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy chậm tổ chức thực hiện nhưng chưa có giải pháp khắc phục. Việc thực hiện chuyên đề xây dựng Đảng đôi lúc chất lượng, tiến độ chưa đảm bảo yêu cầu của Thành ủy và các Ban xây dựng Đảng Thành ủy.

Trong bố trí đề bạt cán bộ vẫn còn tình trạng cán bộ ngại khó, chưa sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức nhưng Ban Thường vụ Quận ủy chậm đề ra biện pháp giáo dục hữu hiệu, trong xử lý thiếu cương quyết; chưa kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng tự phê bình và tiếp thu phê bình, đấu tranh xây dựng nội bộ thiếu thẳng thắn, vẫn còn tình trạng “dĩ hòa vi quý” ở một số cơ sở.

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra, việc thu hút đầu tư còn khó khăn, nguồn lực phát triển kinh tế chưa khai thác đầy đủ, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - xã hội còn chậm; công tác quản lý Nhà nước về môi trường, đô thị chưa đồng bộ, một vài nơi còn để xảy ra xây dựng sai phép, không phép, xả rác, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường mất mỹ quan đô thị trên địa bàn quận; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp, có trọng án, cháy nổ nghiêm trọng; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chưa có nhiều mô hình hay, chưa thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp chưa đạt như mong muốn, vẫn còn tình trạng một số cán bộ công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho tổ chức và công dân.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chưa rõ nét, phong trào tổ chức vận động quần chúng mới chỉ đến lực lượng nòng cốt chưa có sức lan tỏa sâu rộng đến quần chúng nhân dân; sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận - Đoàn thể còn thiếu đồng bộ nên hiệu quả một số phong trào chưa cao, tỷ lệ tập hợp quần chúng xây dựng lực lượng nòng cốt phong trào, nòng cốt chính trị còn thấp.

III. NGUYÊN NHÂN

1. Nguyên nhân kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ quận luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự đồng tâm, hiệp lực chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị; trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận luôn bám sát với thực tiễn, tích cực vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào các điều kiện cụ thể của quận để kịp thời đề ra các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, có trọng tâm, trọng điểm.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu trong giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, lành mạnh, gần dân, tạo được sự tín nhiệm trong đảng viên, quần chúng nhân dân. Luôn trân trọng, kế thừa và phát huy thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước; đề cao ý thức đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc; phát huy tốt vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thẩm quyền và mối quan hệ làm việc theo quy chế, tạo sự đồng bộ và thống nhất cao trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

Về khách quan, trong nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, sự chống phá của các thế lực thù địch ảnh hưởng đến tình hình an ninh biên giới, biển đảo đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế, tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình phúc lợi xã hội, diễn biến tư tưởng, suy nghĩ, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, quận 3 có vị trí trung tâm thành phố, nên thường xảy ra tình trạng tập trung khiếu kiện đông người từ các địa phương khác đến, tạo áp lực lớn, mất nhiều thời gian và công sức để tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải tán, không để tụ tập kéo dài, gây phức tạp an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về mặt chủ quan, công tác quán triệt, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy có lúc chưa đồng bộ, dẫn đến một số nội dung, chương trình hiệu quả còn thấp; phương pháp, cách thức chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận đôi khi chưa đạt yêu cầu; công tác chuẩn bị một số nội dung trình hội nghị Ban Thường vụ không đảm bảo tiến độ, chất lượng, phải bổ sung, điều chỉnh nhiều, gây khó khăn, chậm trễ cho công tác lãnh đạo điều hành chung.

Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, đã ảnh hưởng đến công tác giáo dục, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ở một số cơ sở, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa sâu sát, chấn chỉnh kịp thời chất lượng sinh hoạt chi bộ nên còn nặng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận và Ban Thường vụ Quận ủy khóa X nghiêm túc kiểm điểm và nhận khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đây là kinh nghiệm sâu sắc để Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI nghiên cứu rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN


[1] Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành 99 nghị quyết, 4 chỉ thị, 40 chương trình (trong đó có 14 chương trình hành động), 187 kế hoạch và 32 thông tri.

[2] Trong nhiệm kỳ, tính đến tháng 6 năm 2015 phát triển 790/750 đảng viên (đạt 105,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X đề ra), tăng 16,9% so với nhiệm kỳ trước.

[3] Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý quận 3, giai đoạn 2014 - 2020.

Thông báo