Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Giới thiệu quận 1

Tên cấp ủy: Quận ủy Quận 1

Địa chỉ: 30 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1

Điện thoại: 028.38249222

Website: http://www.quanuy1hcm.org.vn

Bí thư: Dương Anh Đức

Phó Bí thư Thường trực: Hoàng Thị Tố Nga

Chủ tịch: Lê Đức Thanh

Chánh VP: Đinh Vũ Thắng

Đảng bộ Quận 1 đã trải qua 74 năm (1930 - 2004) hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ đã quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối của Trung ương và Thành phố vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của Quận; động viên, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân lao động chiến đấu, xây dựng và bảo vệ địa phương. Trong quá trình phấn đấu bền bỉ, kiên cường đó, Đảng bộ và nhân dân Quận I đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo ra những biến đổi sâu sắc về đời sống xã hội và cảnh quan đô thị Quận I, tích lũy được những kinh nghiệm quý báu, có ý nghĩa sâu sắc và giá trị lâu dài.
Từ ngày Thành phố được giải phóng đến nay, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở một địa bàn trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Về tổ chức, Đảng bộ đã đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch về xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức của Đảng và đảng viên.
Về chính trị, Đảng bộ đã xây dựng và củng cố được sự thống nhất ý chí và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào con đường đi lên CNXH của đất nước ta, vào vai trò lãnh đạo của Đảng, nhận rõ âm mưu của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, phê phán các luận điệu sai trái, phản động.
Về an ninh - quốc phòng, Đảng bộ đã tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; phát huy vai trò của các lực lượng vũ trang địa phương, duy trì và phát triển phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển toàn diện của Quận.
Về kinh tế, Đảng bộ và nhân dân Quận 1 không ngừng phấn đấu để từng bước phục hồi kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế, tạo đà để phát triển liên tục, đồng đều trong 29 năm qua. Bộ mặt kinh tế của Quận có nhiều khởi sắc. Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung đã chuyển nhanh sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần đã được xác lập, cơ cấu kinh tế của Quận từng bước chuyển dịch theo hướng CNH - HĐH : "Dịch vụ - thương mại, xuất nhập khẩu, sản xuất CN - TTCN". Các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch.
Về văn hóa - xã hội, Đảng bộ và nhân dân Quận 1 đã nỗ lực xây dựng môi trường văn hóa, môi trường xã hội lành mạnh, thực hiện việc xây dựng con người mới thông qua công tác giáo dục - đào tạo và các phong trào vận động "xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở". Thiết chế văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, TDTT được xây dựng và phát triển ngày càng hiện đại. Các nhu cầu của nhân dân về học tập, việc làm, nhà ở, đời sống, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất phúc lợi văn hóa được đáp ứng ngày càng tốt hơn. Các đối tượng diện chính sách được chăm lo chu đáo, thường xuyên. Các hoạt động từ thiện, nhân đạo đã phát triển thành phong trào quần chúng rộng rãi.
Từ trong thực tiễn của Quận đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu, thể hiện phẩm chất con người mới XHCN.
Song song với quá trình xây dựng đời sống văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy những giá trị, bản sắc dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Quận I đã kiên trì đấu tranh để đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nọc độc văn hóa gắn với cơ chế thị trường và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội đã tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong Quận. Trình độ dân trí được nâng cao, sinh hoạt tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú.
Trích từ "Lịch sử Đảng bộ Quận I (1930 - 1975, 1975 – 2000)"

 

Thông báo