Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Phân loại cơ sở đảng 1994 và 6 tháng đầu năm 1995

CHỈ TIÊU

SỐ LƯỢNG CƠ SỞ ĐẢNG

CHIẾM TỶ LỆ (%)

* Tổng số

32

 

Trong đó:

 

 

- Trong sạch vững mạnh

9

28,13

- Khá

18

56,25

- Trung bình

4

12,15

- Kém

1

3,3

Thông báo