Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Cần Giờ lần thứ VII

Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Cần Giờ lần thứ VII họp từ ngày đến ngày . Tại Đại hội các đại biểu đã nghe:

- Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Chi, Đảng bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VI.

- Báo cáo kiểm điểm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VI (1991 - 1995) và phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu trong 5 năm (1996 - 2000).

- Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Huyện khóa VI.

Sau khi thảo luận, Đại hội quyết định:

Một là, Đại hội đánh giá cao sự chuẩn bị của BCH Đảng bộ Huyện khóa VI, sự đóng góp nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm của các Chi, Đảng bộ cơ sở để hình thành dự thảo Báo cáo Chính trị trình ra Đại hội và hoàn toàn nhất trí về những nội dung trong dự thảo. Trên cơ sở những ý kiến thảo luận đóng góp bổ sung của các đại biểu tại Đại hội đã được đoàn Chủ tịch tiếp thu, kết quả biểu quyết một số vấn đề quan trọng trong báo cáo chính trị và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VII chỉ đạo việc bổ sung, chỉnh sửa để hoàn chỉnh chính thức Báo cáo chính trị.

Hai là, Đại hội thống nhất nhận định tình hình của Huyện sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa VI và các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, như sau:

Năm năm qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VI và các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy diễn ra trong một bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước, Thành phố và ở Huyện vừa có nhiều thuận lợi, vừa không ít khó khăn phức tạp, Đảng bộ và nhân dân Huyện đã kiên trì phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để thực hiện Nghị quyết, đạt nhiều thành quả quan trọng: Ba chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá. Cơ sở hạ tầng phát triển nhanh, một số công trình trọng điểm đã được xây dựng hoàn thành và bước đầu phát huy tác dụng như giao thông, điện, thủy lợi. Các vấn đề xã hội được giải quyết tốt. Đời sống nhân dân có cải thiện tốt hơn so với trước. An ninh quốc phòng được bảo đảm. Hệ thống chính trị được kiện toàn. Mặt khác cũng còn những tồn tại, yếu kém lớn là: Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng không ổn định, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân đầu người vẫn còn rất thấp. Mặc dù có nhiều cố gắng vươn lên nhưng Huyện vẫn đang ở trong tình trạng tụt hậu về trình độ phát triển kinh tế - xã hội so với các Quận, Huyện khác của Thành phố.

Ba là, về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu 5 năm (1996 - 2000); xuất phát từ thực trạng kinh tế - xã hội của Huyện, căn cứ vào quy hoạch chung cải tạo và xây dựng Huyện đến năm 2010 và yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của Đảng, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, Đại hội quyết nghị:

Trong 5 năm tới Cần Giờ tập trung khai thác tiềm năng to lớn về kinh tế biển, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh mẽ ngư nghiệp bao gồm khai thác biển khơi và nuôi thủy sản, phát triển công nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu. Hình thành một số khu công nghiệp dọc tuyến sông Soài Rạp, Lòng Tàu; khuyến khích sự đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất nông nghiệp, kết hợp tốt giữa trồng trọt và chăn nuôi (gia súc, gia cầm và thủy sản). Khai thác tối đa cảnh quan đặc sắc của Rừng Sác để phát triển ngành du lịch sinh thái, tham quan nghĩ dưỡng. Tiếp tục đầu tư, phát triển và chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ môi trường. Đi đôi với phát triển kinh tế phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội, giảm hộ nghèo, nâng cao mức sống, chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; nâng cao trình độ dân trí; giữ vững an ninh quốc phòng. Tích cực xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phấn đấu từng bước xây dựng Huyện Cần Giờ trở thành trung tâm kinh tế biển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu chủ yếu phấn đấu trong 5 năm (1996 - 2000) của Huyện là:

- Tăng trưởng kinh tế hàng năm 32,8%, để đến năm 2000 đạt thu nhập bình quân đầu người là 430 USD (gấp 2,5 lần năm 1995). Cơ cấu kinh tế dự kiến: Khu vực I (ngư, nông, lâm) 20%, khu vực II (công nghiệp, xây dựng, giao thông) 67%, khu vực III (du lịch, thương mại dịch vụ) 13%.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực I: 11,9%, khu vực II: 50,6% và khu vực III: 19,5%.

- Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ vào năm 1996. Đến năm 2000, phấn đấu đạt tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập trung học cơ sở và nâng mặt bằng dân trí của Huyện lên lớp 5; giảm hộ nghèo còn 10%, giải quyết việc làm ổn định đạt 80% tổng số lao động, giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 0,04%.

Để thực hiện nhiệm vụ tổng quát và các mục tiêu chủ yếu nói trên, Đại hội giao trách nhiệm cho Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VII tập trung lãnh đạo thực hiện 5 chương trình trọng điểm sau đây:

- Chương trình công nghiệp hoá và từng bước hiện đại hoá một số ngành kinh tế chủ yếu;

- Chương trình kêu gọi đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị mới;

- Chương trình khai thác, sử dụng có hiệu quả đất hoang, bãi bồi ven sông, ven biển và mặt nước trên địa bàn Huyện;

- Chương trình giảm hộ nghèo, nâng cao mức sống nhân dân;

- Chương trình nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực;

Bốn là, bên cạnh việc tập trung thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ Huyện phải luôn coi trọng công tác củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và xem công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt. Trong đó, cần chú trọng đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ đảng viên nhận thức và kiên định lập trường của giai cấp công nhân, luôn gắn bó với sự nghiệp đổi mới của Đảng, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, hưởng thủ, cảnh giác với những quan điểm sai trái, những âm mưu thủ đoạn và những luận điệu thù địch về chống Chủ nghĩa Xã hội, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng; thường xuyên kiện toàn tổ chức, giữ vững những nguyên tắc xây dựng Đảng; đăc biệt quan tâm đến khâu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo đúng tiêu chuẩn chức danh cho đội ngũ cán bộ, công chức để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh kiện toàn bộ máy Nhà nước, cải cách hành chánh, tăng cường công tác kiểm tra và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phấn đấu đến giữa nhiệm kỳ đưa Đảng bộ Huyện Cần Giờ trở thành Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VII gồm 31 đồng chí và 6 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đồng chí đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố khóa VI.

Nhiệm vụ đặt ra trong 5 năm tới là hết sức nặng nề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ VII, chắc chắn kinh tế - xã hội của Huyện sẽ phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân sẽ được nâng lên rất nhiều. Đại hội kêu gọi tất cả đảng viên, cán bộ viên chức, chiến sĩ và nhân dân Huyện phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực khai thác những thời cơ, thuận lợi mới thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội đề ra, góp phần xứng đáng cùng Thành phố và cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước.

Thông báo