Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tổ chức thực hiện một số vấn đề trong công tác PCCC trên địa bàn TPHCM

Một buổi diễn tập về tác PCCC tại TPHCM. (Ảnh: Đan Như)

(Thanhuytphcm.vn) – Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có công văn số 633-CV/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tổ chức thực hiện một số vấn đề trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu Thành ủy Thủ Ðức, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCCC. Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; giám sát, phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về PCCC góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng theo thẩm quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ và trách nhiệm của các cấp, các ngành theo đúng Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND TP về việc triển khai các giải pháp PCCC đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar và các loại hình cơ sở kinh doanh tương tự (Công văn số 3182/UBND-NCPC ngày 9/9/2022).

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân PCCC; kiểm tra, hướng dẫn khu dân cư, các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện đảm bảo các yêu cầu về PCCC theo quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý, xử phạt, đình chỉ hoạt động đối với các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình không chấp hành theo quy định; thường xuyên duy trì việc rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng PCCC của các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn, không được bỏ trống địa bàn, để lọt, để sót doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ.

Một trong những nội dung khác là tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, đánh giá, kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở chưa thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nhưng đã đưa vào sử dụng, hoạt động thuộc phạm vi, địa bàn phụ trách. Trong đó, chú trọng chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và người dân, kết hợp với việc tham mưu phối hợp, xử lý, đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông để giải quyết triệt để các công trình vi phạm pháp luật, chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó là quyết liệt thực hiện các giải pháp để nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, kiên quyết xử lý để tạo tính răn đe, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở vi phạm quy định pháp luật, chưa nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào sử dụng.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Công văn số 3182/UBND-NCPC. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để chủ động đề ra chương trình, nghị quyết, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục kịp thời các khó khăn, bất cập, đồng thời, động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó là chỉ đạo sở, ngành chức năng TP quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng công trình cơ bản và công trình dân dụng trên địa bàn TP, chú trọng đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng dự án công trình phải tuân theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; việc lập đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, công trình theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ phải do đơn vị có đủ điều kiện theo quy định thực hiện và phải được thẩm duyệt thiết kế về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời chỉ đạo Công an TP triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của HĐND TP quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn TP được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực. Rà soát, đánh giá trực trạng cụ thể đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn quản lý, yêu cầu các cơ sở báo cáo rõ thời gian thực hiện, hoàn thành việc cải tạo và cam két thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, hoặc đã bị khiếu nại, khiếu kiện về điều kiện an toàn PCCC nhiều lần nhưng không có biện pháp khắc phục thì cần khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành thành phố để đề xuất phương án xử lý phù hợp, kịp thời. Các trường hợp cố tình không thực hiện, nguy cơ phát sinh cháy, nổ cao, có thể xảy ra cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản thì cần thực hiện ngay việc đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm tránh nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Song song đó là phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh không có khả năng thực hiện điều kiện an toàn PCCC tự nguyện di dời hoặc thay đổi tính chất, quy mô hoạt động nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã có kế hoạch hoàn thành việc di dời trong thời gian sớm nhất. Chủ động, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh. Căn cứ vào tình hình thực tế, chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện của chủ đầu tư đối với từng cơ sở, công trình, dự án. Trong năm 2022, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án, lộ trình xử lý dứt điểm các đối với các cơ sở vi phạm; đối với các cơ sở vi phạm cố tình không khắc phục, tổng hợp, thống kê, báo cáo, đề xuất có hướng chỉ đạo xử lý theo quy định.

Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường đưa tin phản ánh việc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành nhằm giải quyết dứt điểm các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND; tuyên truyền biểu dương các cơ sở doanh nghiệp thực hiện tốt, khắc phục các thiếu sót nhằm đảm bảo an toàn PCCC, xử lý theo quy định của pháp luật các cơ sở chậm, cố tình không thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Riêng Đảng đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TP phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân việc thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ; phát huy vai trò giám sát của Nhân dân và các tổ chức thành viên đối với công tác quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo