Thứ Tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022

Khơi dậy khát vọng sáng tạo, đổi mới trong toàn dân

Toàn cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc. (Ảnh: VGP)

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Phải lan tỏa tinh thần đề cao giá trị văn hóa dân tộc

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng đây là Hội nghị nhận được sự quan tâm với sự tham gia viết tham luận của nhiều nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ.

Gợi mở một số vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa theo nghị quyết của Đảng trong thực tiễn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: cần quan tâm về nhận thức văn hóa, “văn hóa còn thì dân tộc còn”, bao gồm cả ý nghĩa con người là quan trọng nhất. Tất cả những người làm công tác về văn hóa đều cho đây là công việc rất khó, đó là do sức ép về sự tăng trưởng, văn hóa và xã hội ngắn hạn trước mắt được xem là không làm ra tiền mà tiêu tiền, do vậy thường bị “lép vế” không được đặt ngang với kinh tế. Phân tích về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, văn hóa và xã hội có nhiều vấn đề, không phải sau 1 nhiệm kỳ thấy ngay thành quả, nhiều khi việc rất nhỏ mà phải mất hàng chục năm mới nhìn thấy kết quả. Nhiều vấn đề văn hóa nếu sai thì cũng nhiều năm sau mới nhìn thấy.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, mỗi một ngành nghề đều cần đội ngũ chuyên gia, có hoạt động thực tiễn, có kinh nghiệm, nếu không được trọng dụng sẽ dần dần bị mai một dẫn đến hụt hẫng. Khái niệm phát triển bền vững hiện nay là bao hàm cả về môi trường, cả về văn hóa xã hội. Nếu chú ý đến môi trường mà không chú ý đến văn hóa xã hội thì sẽ mất nhiều thế hệ mới khắc phục được.

 “Trong chiến lược phát triển văn hóa, phải thực hiện để góp phần khơi dậy khát vọng trong toàn nhân dân. Khát vọng ngày nay là khơi dậy trong toàn Đảng, toàn dân, khát vọng vì hạnh phúc của nhân dân, khơi dậy sáng tạo, phát huy sức mạnh của toàn dân để phát triển nhanh và bền vững hơn. Hiện nay chúng ta đã hội nhập, tiếp thu văn minh của nhân loại nhưng không mất gốc là vấn đề quan trọng. Chú trọng việc tạo môi trường cổ vũ cho sáng tạo của toàn dân, đặc biệt phải tạo ra môi trường cổ vũ cái mới, cái khác biệt, không đi ngược lại với bản sắc dân tộc, nếu tạo ra môi trường cho toàn dân được phát huy, tôn vinh cái mới thì chúng ta có thể đi nhanh hơn” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Về xây dựng con người, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng phải thực hiện đổi mới toàn diện văn hóa giáo dục. Thứ hai là vấn đề văn hóa nêu gương, riêng cán bộ làm văn hóa cần phải cố gắng phấn đấu trở thành tấm gương về văn hóa. Tất cả các cấp, các ngành bằng hành động cụ thể để chú trọng hơn đến văn hóa, dành cho văn hóa nhiều thời gian và nhiều nguồn lực hơn, lắng nghe ý kiến của những người nghiên cứu, trực tiếp làm văn hóa trước khi đưa ra quyết định.

“Tất cả chúng ta phải lan tỏa tinh thần đề cao giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, tin tưởng có thể xây dựng đất nước phồn vinh vì hạnh phúc của nhân dân và nền văn hóa của Việt Nam sẽ hòa vào trong dòng chảy của văn minh nhân loại”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn.

3 trụ cột phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 

Trước đó, triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 với 3 trụ cột tăng cường đầu tư, đổi mới sáng tạo và đột phá thể chế nhằm phát huy vai trò của trụ cột văn hóa gắn liền với trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội theo hướng phát triển bền vững.

Trong đó, ngành Văn hóa tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm cộng đồng được phát triển năng lực sáng tạo; tập trung ưu tiên xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng văn hóa trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, văn hóa doanh nghiệp và mỗi gia đình là những đơn vị văn hóa thực chất; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân-thiện-mỹ.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa gồm: Trung tâm Văn hóa hoặc Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật, bảo tàng, thư viện; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa – Thể thao. Phấn đấu ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; có ít nhất 05 di sản được UNESCO ghi danh theo công ước của UNESCO. Bảo đảm ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương. Hàng năm có 10-15 công trình nghiên cứu lý luận phê bình văn học, nghệ thuật chất lượng được công bố.

Để đạt mục tiêu trên, Chiến lược đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp như: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyền truyền về phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách, khung pháp lý; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa…

Chia sẻ tại hội nghị về nội dung về tìm hiểu động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay, GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng cần hiểu động lực và sức mạnh nội sinh dưới góc độ văn hóa ở trong mọi khía cạnh của cuộc sống sẽ thấy bất kể lĩnh vực nào từ chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá đề có thể chỉ ra và khơi dậy động lực và sức mạnh nội sinh của văn hoá, mà không chỉ thuần tuý ở trong một ngành nghề nào. Hiểu được như vậy, để mỗi ngành, mỗi lĩnh vực sẽ phát huy được tối đa những động lực văn hoá trong bối cảnh riêng của ngành mình. Đến lúc này sự hiểu biết về động lực và sức mạnh nội sinh của văn hoá cần phải được hiểu một cách thông suốt và nhuần nhuyễn như vậy không chỉ ở những người đứng đầu các bộ, ngành, mà phải lan toả sự hiểu biết ấy ra toàn xã hội. Có như vậy, mới thấy được động lực và sức mạnh nội sinh thực sự của văn hoá đối với sự phát triển đất nước Việt Nam.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo