Thứ Bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Ấn Độ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 2722/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Theo kế hoạch này, UBND TPHCM hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện, TP Thủ Đức và các đơn vị có liên quan về vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương và ở địa phương, cụ thể là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (gọi tắt là Liên hiệp hữu nghị) trong công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng thời, tranh thủ nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực việc thúc đẩy các quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Thành phố với nhân dân các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển, tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả".

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu tập trung thực hiện 04 nội dung chính, bao gồm:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư đến các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị của Thành phố, nhằm thống nhất về nhận thức, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đối mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hữu nghị trong tình hình mới.

Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện các cơ sở pháp lý nhằm phát huy vai trò của Liên hiệp hữu nghị, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Thứ ba, thực hiện nhất quán chủ trương tiếp tục mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước, trên cơ sở phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống vốn có. Chú trọng phát triển quan hệ ổn định, có chiều sâu với các tổ chức nhân dân của các nước láng giềng, các nước trong khu vực ASEAN và các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Duy trì, thúc đẩy quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thiện chí với nước ta và với TPHCM.

Thứ tư, Liên hiệp hữu nghị TPHCM xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch này để triển khai thực hiện.

UBND TP cũng nêu rõ yêu cầu, phải tập trung xác định các nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn (ngắn hạn và dài hạn). Chú trọng nội dung chính trị trong các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên cũng như của các sở ban ngành, UBND các quận - huyện, TP Thủ Đức; chú ý tạo điều kiện để Liên hiệp hữu nghị thể hiện rõ vai trò tham mưu chính trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân của TP.

Bên cạnh đó, phát huy tính chủ động và nâng cao hiệu quả công tác phối kết hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình triển khai, tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn TP trong thời gian tới.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo