Thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022

Cử tri gửi gắm nhiều tâm tư đến kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM

Cử tri Quận 6 phát biểu trong một buổi tiếp xúc cử tri.

(Thanhuytphcm.vn) - K hp th 6 HĐND TPHCM khoá X d kiến din ra t ngày 6 đến ngày 8/7/2022. Trước k hp, có 206 ý kiến, kiến ngh ca c tri TPHCM đã gi gm vi nhiu tâm tư, bc xúc đến HĐND TP và kiến ngh các cơ quan chính quyn cn quan tâm gii quyết thu đáo.

Tăng cường giám sát chuyên đ v qun lý đt đai

C tri TP Th Đc đ ngh HĐND TP quan tâm, giám sát và bo v quyn, li ích cho nhân dân thc hin bàn giao và di di khi Khu d án Th Thiêm và đ ngh UBND TP tr li vic mt bn đ quy hoch khu d án Th Thiêm. C tri TP Th Đc cũng cho rng vic qun lý đt đai còn nhiu bt cp, đ ngh TPHCM có chương trình giám sát chuyên đ v qun lý đt đai đ gim tình trng phân lô, bán nn… tiêu cc trong lĩnh vc đt đai.

C tri qun Tân Bình và huyn Nhà Bè cũng đ ngh TP kiến ngh Quc hi xem xét, điu chnh quy đnh h s giá đt phù hp, đm bo quyn li người dân b nh hưởng bi các d án, khi Nhà nước thu hi đt đai; và cn xem xét áp dng khung giá thng nht và phù hp vi giá th trường.

C tri và nhân dân qun Bình Thnh cho rng hin nay xy ra tình trng bo lc tr em, băng nhóm xã hi đen hoành hành. Do đó, đ ngh HĐND TP tăng cường giám sát hot đng thi hành pháp lut v công tác phòng chng ti phm xã hi, công tác tr em.

Đi vi vn đ cht lượng hot đng HĐND TPHCM, c tri TPHCM cho rng trước k hp HĐND TP cn đy mnh công tác ph biến thông tin, ni dung k hp đ c tri nghiên cu trước nhm nâng cao cht lượng tiếp xúc c tri. Bên cnh đó, nâng cao cht lượng giám sát ngoài các bui tiếp xúc c tri đnh k cn có thêm tiếp xúc theo tng gii, tng ngành; cn phi tích cc tho lun, hiến kế và đóng góp tht nhiu ý kiến tâm huyết, sâu sc, cht lượng hơn na đ đáp ng kp thi cho người dân TP…

Gii quyết dt đim liên quan đn bù gii ta, đơn giá bi thường

V quy hoch d án, bi thường, tái đnh cư, c tri TPHCM đ ngh UBND TP ch đo các s, ngành liên quan phi hp UBND TP Th Đc, qun, huyn rà soát li các d án, quy hoch, nghiên cu gii quyết dt đim kiến ngh ca c tri liên quan đn bù gii ta, đơn giá bi thường, b trí nn tái đnh cư, tiến đ thc hin các công trình, d án, tính kh thi ca các quy hoch trong thc tin; vic cp giy chng nhn quyn s dng đt; vic xây dng h tng… Nếu d án treo không thc hin, c tri TP đ ngh xóa quy hoch, thm chí thu hi và hy b d án.

C th: D án Khu Công nghip Đông Nam, xã Hòa Phú, xã Bình M; Trung tâm Thương mi; vòng xoay Quc l 22 - Nguyn Th Rành; M rng khu công nghip Tây Bc giai đon 2; quy hoch Tho Cm viên Sài Gòn (C Chi); D án cu Nam Lý, Tăng Long, Long Đi…; d án nâng cp đường Lê Văn Vit, Lã Xuân Oai, Lò Lu, Nguyn Duy Trinh; d án nâng cp, m rng và lp đt h thng thoát nước đường Bưng Ông Thoàn (Th Đc); D án xây trường mm non khu đt 454 Ba Đình; đ ngh UBND TP ban hành quyết đnh xóa quy hoch đi vi D án cây giai đon 2 (Qun 8); D án Bán đo Thanh Đa; d án m rng đường Bình Qui; D án m rng đon đường Chu Văn An (Bình Thnh).

Cử tri quận Bình Tân phát biểu trong một buổi tiếp xúc cử tri. Cử tri quận Bình Tân phát biểu trong một buổi tiếp xúc cử tri.

Hay d án no vét, kiên c hóa Rch Cung và d án Cu Rch Gia; D án Khu E xã An Phú Tây; D án Khu đô th Sing Vit; D án Doanh tri, trn đa Tên la Phòng không - Không quân 367 và D án nâng cp Quc l 50; D án H sinh thái chm trin khai tuyến đường Vĩnh Lc khu vc xã Vĩnh Lc B không được đt cng thoát nước (Bình Chánh)…

Đi vi đt đai, xây dng nhà , c tri và nhân dân TP đ ngh UBND TP ch đo s ngành nhanh chóng quan tâm kp thi gii quyết các ni dung liên quan đến lĩnh vc đt đai, xoay quanh vic tách nhp tha, vn đ quy hoch đt xây dng mi, không cho người dân chuyn mc đích s dng đt theo Quyết đnh s 60-QĐ/UBNDTP ca UBND TP; xem xét và có ch trương ch đo thng nht v th tc đt đai, nhà .

C th, c tri Nhà Bè cho rng khi người dân có nhu cu tách tha và v có ta đ thì hin trng tha đt b sai lch theo Giy chng nhn quyn s dng đt đã được cp hoc b chng ln ranh đt vi nhà lin k. Kiến ngh TP ch đo thng nht v th tc đt đai, nhà .

C tri Qun 8 đ ngh cp có thm quyn có gii pháp x lý đi vi các trường hp mua căn h nhiu năm nhưng chưa được cp giy chng nhn s hu nhà , nh hưởng đến đi sng ca người dân và tình hình an ninh trt t trên đa bàn phường khi cư dân tham gia khiếu kin tp th.

Riêng c tri Bình Chánh kiến ngh TP có ch trương min gim phí đi vi các h dân hiến đt thc hin các công trình phúc li công cng khi thc hin các th tc điu chnh biến đng đt đai.

X lý nghiêm minh nhng đi tượng li dng tr em trc li

Đi vi thc hin các chính sách an sinh xã hi, an ninh trt t, giao thông…, c tri Bình Chánh đ ngh TP thông tin v gói h tr đt 3 theo Ngh quyết 97/NQ-HĐND vi mc 1 triu đng/người. C tri Bình Thnh đ ngh TP x lý nghiêm minh trit đ nhng đi tượng li dng tr em trc li, vi phm lut tr em năm 2016.

Mt s ý kiến đ ngh TP kim tra, xem xét các công ty ngoài quc doanh đóng bo him xã hi cho người lao đng; đ ngh nghiên cu mc lương riêng cho TP vì mc sng cao hơn các tnh, thành khác; hoc có nhng bin pháp tăng thu nhp cho người lao đng như tăng tin h tr đi li, h tr tin thuê nhà,…

C tri TP đ ngh các cp chính quyn quan tâm qun lý môi trường không gian mng, đm bo s lành mnh, trong sch, đm bo pháp lut. Bên cnh đó, cơ quan chc năng có các bin pháp đy mnh hơn công tác tuyên truyn, có những hình thức răn đe và x lý nghiêm minh v nn bạo lực học đường, bo hành tr em, hành xử bạo hành giữa những người thân trong gia đình gây bức xúc trong cộng đồng.

Đ đm bo công tác trin khai thc hin m ba tuyến giao thông đường thy đi các tnh Bến Tre, Tin Giang, Bà Ra - Vũng Tàu đt hiu qu, các cơ quan chc năng liên quan cn quan tâm đến cơ s h tng cng bến và các kè b sông ca các đa phương đ tránh st l, kết ni an toàn trong bt c điu kin thi tiết nào. Bên cnh đó, các đa phương cn xây dng cng bến dc đường đ đón khách. Đng thi tính toán phương án sa cha, thay tàu nếu gp s c.

C tri cũng đ ngh TP có hướng gii quyết cp kinh phí đ tiếp tc thc hin Cng ngăn triu cường; xây dng h điu tiết ni t nhiên và có cnh quan phi hp; có gii pháp khn gii quyết tình trng kt xe ti vòng xoay Hàng Xanh. Bên cnh đó, cơ quan chc năng rà soát, kim tra x lý các trm thu phí không áp dng quy đnh ca B Giao thông vn ti.

Cử tri TP Thủ Đức phát biểu trong một buổi tiếp xúc cử tri. Cử tri TP Thủ Đức phát biểu trong một buổi tiếp xúc cử tri.

Cn ngăn chn doanh nghip làm ăn gian di, phi pháp

V công tác phòng, chng tham nhũng, lãng phí, c tri và nhân dân TP cho rng đ tránh xy ra nhng v vic như v Công ty c phn công ngh Vit Á, công tác đu thu phi được tiến hành công khai, minh bch tt c các khâu. Do vy, TP cn có mt s bin pháp phù hp, chế tài đ mnh đ bo v các doanh nghip chân chính, ngăn chn, hn chế doanh nghip làm ăn gian di, phi pháp.

C tri cũng cho rng giá giao dch bt đng sn còn mơ h, thc tế có nhiu trường hp li dng chc v, quyn hn đ trc li. Do đó, đ ngh TP kim tra, giám sát vic cán b thi hành công v v vic nhn tr h sơ giao dch bt đng sn.

Mt s ý kiến cho rng hin nay hu hết cơ quan đu thc hin chế đ Th trưởng kiêm Bí thư chi b nên vic giám sát ti ch không được tt, vic phòng, chng tham nhũng không phát hin được. Chi b ti ch không phát hin, đng viên chi b ti ch thy đúng không bo v, thy sai không dám đu tranh đ hu qu nghiêm trng, mt cán b, mt uy tín vi Đng và vi Nhân dân và nhng hu qu khác. Ban Ch đo phòng, chng tham nhũng cn có quy chế hot đng hiu qu, phân công cán b din quy hoch đ phn đu làm tt, không nên giao cho cán b ch ngh hưu s không làm vic tích cc được, có chế đ tho đáng cho nhng người tham gia công tác phòng, chng tham nhũng, có quy chế kim tra, ng dng công ngh thông tin vào kim tra giám sát và phòng, chng tham nhũng.

C tri và nhân dân TP cũng cho rng tình hình tham nhũng din biến phc tp, nhiu cán b b bt… Do đó, c tri đ ngh có cơ chế, chế tài trong mt s lĩnh vc kinh doanh đ tránh tình trng sân trước, sân sau, đng thi sa quy đnh ti danh li dng chc v, quyn hn thành ti tham nhũng.

C tri cũng yêu cu UBND TPHCM công khai x lý cán b chm làm quy hoch TP Th Đc, đ kênh rch san lp, chm gii ngân, chm tr tin h tr sau đi dch Covid-19 cho các đi tượng; chm cưỡng chế các công ty trúng thu 2 lô đt ti khu đô th Th Thiêm, vn chưa np tin vào ngân sách nhà nước.

Long H


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo