Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2022

Cần Giờ: Thực hiện tốt phương châm: kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết

Đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 24/3, Huyện ủy Cần Giờ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các kết luận, quy định hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự có các đồng chí: Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Huỳnh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng hơn 120 cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Minh Dũng đã báo cáo những nét chính, trọng tâm có tính đột phá, có điểm mới trong Kết quả Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày  25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng đảng về tổ chức, được thể hiện ở tính đồng bộ, toàn diện trong xây dựng Đảng ở mọi cấp, ngành, phản ánh sâu sắc hơn, rõ nét hơn về công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Song song với đó là nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; coi trọng bổ sung, phát triển các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng; tính đồng bộ của công tác cán bộ và đã xác định rõ tiêu chuẩn của từng loại cán bộ trong thời kỳ đổi mới.

Để nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đi vào cuộc sống, góp phần làm cho đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, đồng chí Lê Minh Dũng yêu cầu các cấp ủy tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Qua đó, để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm bảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân; tập trung quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản về xây dựng Đảng, những nội dung trọng tâm cần triển khai, nâng tầm tư duy, phương pháp luận trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm nêu gương để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Thực hiện tốt phương châm: kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết, làm thực chất và kịp thời khắc phục những biểu hiện làm chiếu lệ, qua loa, đại khái, hình thức, đối phó, không thấy được giá trị thiết thực của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Hồ Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo