Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2022

Cần Giờ: Nhiều hoạt động cụ thể tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Lê Minh Dũng phát biểu chỉ đạo trong hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/12, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng chí Lê Văn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tham dự và chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đánh giá, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII xuyên suốt, có trọng tâm nên đã đạt được được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân có nhận thức cao trong triển khai những nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết của Trung ương, kế hoạch Ban Thường vụ Thành ủy đề ra. Lãnh đạo chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua thời gian thực hiện cho thấy việc gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu là trung tâm đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các đồng chí cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo đều thực hiện tốt về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chú trọng đổi mới, phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo. 

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay được Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm theo lộ trình thực hiện cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, đồng thời, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, tình hình thực tế của Đảng bộ huyện.

Các hạn chế, khuyết điểm được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ nghiêm túc khắc phục. Số lượng đảng viên, tính chất mức độ vi phạm có năm tăng cao so với cùng kỳ nhưng đã thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ huyện trong giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình có nhiều điểm mới, quy định rõ hơn về nguyên tắc, quy trình kiểm điểm; các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” được cụ thể hóa, qua đó đảng viên có thể tự nhận diện, đánh giá.

Cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc khắc phục các hạn chế, tồn tại qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đến nay, tuy chưa hoàn toàn giải quyết dứt điểm một vài hạn chế nhưng cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đảng bộ đã vận dụng có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp, định hướng của Thành phố, thúc đẩy sản xuất, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể; quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần chấn chỉnh, khắc phục hạn chế. Từ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết ở nhiều lĩnh vực, hầu hết cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa bàn huyện đều có tư tưởng ổn định, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, ủng hộ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố.

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho thấy Đảng bộ huyện chưa phát hiện có trường hợp suy thoái dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chi bộ phải nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và phải đề ra được các giải pháp cụ thể để thực hiện cho bằng được những yêu cầu chỉ đạo. Tiếp tục thực hiện tốt việc phân công đảng viên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, gắn với kiểm điểm việc thực hiện bản cam kết, chương trình hành động của cá nhân. Tiếp tục tự liên hệ, đối chiếu các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh hoạt chi bộ. Theo dõi nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của Đảng viên để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh; tập trung giải quyết vấn đề ngay tại chi bộ; cảm hóa các trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Triển khai có hiệu quả quy trình đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; ngăn chặn, xử lý xóa bỏ triệt phá thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.

Hồ Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo