Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Chỉ thị 31-CT/TU ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2023 - 2030

Thông báo