Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Phục lục số liệu báo cáo tình hình và nhiệm vụ tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ IV (Dân số và lao động xã hội)

I- DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Số tuyệt đối

Nhịp độ phát triển (%)

Nhịp độ tăng bình quân(%)

1980

1983

1984

1985

80-82

83-85

80-82

83-85

A- DÂN SỐ - PHÁT TRIỂN

1) Dân số trung bình (1.000 người)

Tổng số

196

202

209

212

94,3

107,1

-1,9

2,3

- Nhân khẩu

86

90

88

90

- Nhân khẩu Nữ

110

112

121

122

- Nhân khẩu ngoài tuổi lao động

99

105

104

98

- Nhân khẩu trong tuổi lao động

97

97

105

114

2) Mật độ dân cư trên 1km2 đất hành chính (1.000 người/km2)

40

42

43

44

3) Tăng dân số tự nhiên

3.1) Số người

- Sinh ra

3.483

4.405

4.230

3.688

139,8

90,6

11,8

-3,2

- Chết đi

987

1.187

911

1.028

- Tăng tự nhiên

2.496

3.218

3.319

2.660

3.2) Tỷ lệ (%)

- Sinh

1,77

2,18

2,02

1,74

- Chết

0,05

0,58

0,45

0,48

- Tăng tự nhiên

1,27

1,60

1,57

1,26

B- LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

1) Lao động hiện có (1.000 người)

Tổng số

118

116

124

122

Trong đó: - Lao động chưa có việc làm

19

16

16

17

- Nội trợ gia đình

10

11

11

11

2) Lao động được giải quyết việc làm

Tổng số

4.348

6.214

7.565

7.119

73,3

118,8

-9,8

5,9

Trong đó: - Tuyển sinh, tuyển dụng vào khu vực Nhà nước, Tp. Và TW

927

3.134

3.351

2.643

- Giải quyết tại địa phương

1.025

1.037

1.412

1.635

- Tham gia lực lượng vũ trang

1.468

577

687

1.040

Thông báo