Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Phụ lục 5: Đoàn thể 1991 - 1995

CHỈ TIÊU

Đ.V.T

THỰC HIỆN

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN BÌNH QUÂN 1995/1991 (%)

1991

1992

1993

1994

1995

A

B

1

2

3

4

5

6

A. UBMTTQ

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổ chức cơ sở

Đơn vị

7

7

7

7

7

 

2. Thành viên UBMTTQ/H

người

 

 

25

22

23

 

3. Thành viên UBMTTQ xã

người

 

 

108

87

87

 

4. TT.UBMTTQ Huyện

người

 

 

3

3

3

 

5. TT.UBMTTQ xã

người

 

 

13

14

14

 

6. Hội viên Hội phụ lão

người

 

 

3450

3412

3445

 

B. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổng số đoàn viên

người

937

920

850

1032

1486

 

2. Tổng số công đoàn cơ sở

Đơn vị

26

18

19

19

28

 

- Cơ quan HCSN

Đơn vị

18

10

1

9

12

 

- Đơn vị SX - KD

Đơn vị

6

5

5

5

5

 

- Xã

Đơn vị

2

2

3

3

7

 

- Ngoài quốc doanh

Đơn vị

 

1

2

2

4

 

3. Tổng số UV.BCH Huyện

người

11

11

11

11

11

 

4. Tổng số UV.BCH cơ sở

người

84

59

62

62

80

 

C. Đoàn thanh niên

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổng số Đoàn viên

người

953

740

800

808

910

 

2. Tổng số cơ sở Đoàn

Đơn vị

26

23

21

21

20

 

3. Tổng số chi đoàn

Đơn vị

59

60

60

56

56

 

4. Tổng số TN phát triển Đoàn

người

80

70

187

125

207

 

5. Tổng số ĐVTN phát triển Đảng

người

9

4

11

19

26

 

6. Đội viên TNTP

người

1030

1725

1743

2513

2627

 

7. Cháu ngoan Bác Hồ

người

569

791

886

1340

1234

 

D. Hội Nông dân

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổng số hội viên

người

1000

1850

2850

3850

4110

 

2. Tổng số chi hội

Đơn vị

8

17

20

41

68

 

- Chi hội ngành nghề

Đơn vị

 

 

2

6

11

 

3. Tổng số tổ hội

Đơn vị

103

97

77

 

24

 

- Tổ hội ngành nghề

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

4. Tổng số BCH Huyện

người

13

13

13

13

12

 

5. Tổng số BCH xã

người

37

39

39

44

44

 

6. Tổng số hội viên kết nạp

người

 

850

1000

1000

760

 

E. Hội Liên hiệp Phụ nữ

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổng số hội viên

người

1383

1463

1293

1543

1500

 

2. Tổng số tổ hội

Đơn vị

76

84

102

102

135

 

3. Tổng số UV, BCH Huyện

người

13

15

15

15

15

 

4. Tổng số UV. BCH xã

người

59

59

74

63

63

 

5. Tổng số hội mẹ truyền thống

Đơn vị

 

 

42

54

84

 

6. Hội viên nòng cốt

người

 

52

84

420

600

 

F. Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổng số hội viên

người

1240

1534

1672

1562

1620

 

2. Hội viên tán trợ

người

32

45

56

56

56

 

3. Tổng số chi hội

Đơn vị

07

08

09

14

14

 

4. Tổng số tổ hội

Đơn vị

 

 

53

74

90

 

5. Tổng số UV.BCH Huyện

người

15

13

13

13

13

 

6. Tổng số UV. BCH xã và cơ sở

người

49

54

57

57

57

 

7. Tổng số hội viên được kết nạp

người

131

301

184

50

250

 

G. Hội Cựu chiến binh

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổng số hội viên

người

249

107

136

201

246

 

2. Tổng số chi hội

Đơn vị

22

7

7

18

21

 

3. Tổng số UV.BCH Huyện

người

13

9

9

11

11

 

4. Tổng số UV.BCH xã

người

26

7

7

22

24

 

5. Tổng số hội viên được kết nạp

người

 

20

29

65

28

 

Thông báo