Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

Phân loại Đảng viên

CHỈ TIÊU

THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3

NĂM 1994 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 1995

Số lượng (đảng viên)

Chiếm tỷ lệ (%)

Số lượng (đảng viên)

Chiếm tỷ lệ (%)

* Tổng số đảng viên tham gia phân loại

468

96,49

459

99,35

Trong đó:

 

 

 

 

- Đủ tư cách

437

93,37

444

96,73

. Loại 1

178

38,03

266

57,95

. Loại 2

259

55,34

178

38,78

- Vi phạm tư cách

31

6,63

15

3,27

. Loại 3

25

5,34

13

2,83

. Loại 4

06

1,28

02

0,44

Thông báo